ผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555


         ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไปแล้ว และได้รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว นั้น


         บัดนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นที่สิ้นสุดแล้ว และได้แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีคะแนนในภาพรวมเท่ากับ 3.9561


 


สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ด้านล่าง


 


แหล่งที่มา :
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.