ผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ