ผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554


            ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และได้รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร แล้วนั้น


            บัดนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นที่สิ้นสุดแล้ว และได้แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีคะแนนในภาพรวมเท่ากับ 4.2978 คะแนน (ตามเอกสารแนบด้านล่าง) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากผลการประเมินฯของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (คะแนนปี 2553 เท่ากับ 4.0435) 


สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ด้านล่างค่ะ


แหล่งที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.ศธ.