ผลงานวิจัยเรื่อง การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

การวิจัยเรื่อง ผลการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


บทสรุปสำหรับผู้บริหาร


 


                   การวิจัยเรื่อง ผลการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ผลการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  2) สภาพปัญหาการดำเนินการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research)  โดยใช้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ถ่ายโอนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis)   ประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้แก่  สถานศึกษาที่ถ่ายโอนสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีการศึกษา 2549 บัญชี 1  จำนวน 59 โรง  โดยมีผู้ให้ข้อมูลในแต่ละสถานศึกษาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษา  118 คน   ครูผู้สอน  118 คน   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   และผู้อำนวยการกองการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 118 คน  รวม  354  คน   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แบบสอบถาม  (questionnaire)  เกี่ยวกับผลการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามแนวคิดของศูนย์แห่งชาติว่าด้วยผลลัพธ์ทางการศึกษา (National Center on Educational Outcomes : NCEO)   มหาวิทยาลัย มินเนโซต้า  ประเทศสหรัฐอเมริกา (Salvia and Ysseldyke. 1995: 696)  ซึ่งมีองค์ประกอบ 8 ด้าน  แบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง (Structure Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) และตารางข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  และการวิจัยอนาคตโดยการสอบถามความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ (EFR : Ethnographic Future Research)    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามใช้ความถี่ (frequency)   ร้อยละ (percentage)   ค่าเฉลี่ย ()    ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (one-way ANOVA)    ข้อมูลจากการสัมภาษณ์   การสนทนากลุ่ม  และการวิจัยอนาคตโดยการสอบถามความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)


 


ผลการวิจัย  ค้นพบว่า


                   1.    การวิเคราะห์ผลการการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมและเมื่อจำแนกตามรายภาค และตามประเภทของผู้ให้ข้อมูล


                          กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อจำแนกเป็นรายด้าน ทั้ง 8 ด้าน ก็พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยเรียงลำดับ 3 ลำดับแรก ดังนี้


                          1)    ด้านการแสดงออกและการมีส่วนร่วม  พบว่า  สถานศึกษาทุกแห่งมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งงานรัฐพิธี  งานวันสำคัญของชาติ  งานวัฒนธรรมประเพณี ร่วมกิจกรรมกับชุมชน  มีการสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษา   มีการวางแผนจัดการศึกษาร่วมกับชุมชน  สร้างเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   ประสานการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานศึกษา   ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ   มีการทำข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา


                          2)    ด้านสุขภาพขององค์การ   พบว่า สถานศึกษาบริหารจัดการโดยคำนึงถึงหลัก     ธรรมาภิบาล  ยึดหลักความถูกต้องตามกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัด   มีส่วนร่วมในการดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของตน   ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำ   กล้าเผชิญความจริงในทุกสถานการณ์   พัฒนาตนเองอยู่เสมอ   ปฏิบัติงานตามนโยบายและข้อตกลงของสถานศึกษา   ตัดสินใจสั่งการโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่


                          3)    ด้านความสามารถในการควบคุมตนเอง  พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความมั่นคงทางอารมณ์  อดทน  มุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับผู้อื่น  ใช้จิตวิทยาเป็นพื้นฐานในการทำงานร่วมกับผู้อื่น  ผู้บริหารสถานศึกษามีความยุติธรรม  ครูมีความสามัคคี  ใช้หลักประนีประนอมเมื่อเกิดความขัดแย้ง  รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆ  สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถทำงานร่วมกันได้


 


                   2.    สภาพปัญหาการดำเนินการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 


                          แม้ว่าการบริหารจัดการศึกษาใน 1 ปีแรกที่ถ่ายโอนจะทำได้ดีพอสมควร มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพ  ปัจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาสูงมาก  อย่างไรก็ดี มีปัญหาหลายประการเกิดขึ้นในระยะเปลี่ยนผ่าน  ปัญหาดังกล่าวปรากฏตามแผนภูมิ ดังนี้


 


 


 


                   งานวิจัยนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนสถานศึกษา ดังนี้  กระทรวงศึกษาธิการ  ควรให้การสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรและสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง   กระทรวงมหาดไทยควรเร่งกระจายอำนาจการบริหารจัดการการศึกษาทั้ง 4 ด้าน   แก้ไขกฎหมายให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   ควรให้การสนับสนุนการพัฒนาครูและการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้สถานศึกษาที่ถ่ายโอน   และจัดสถานศึกษาถ่ายโอนอยู่ในกลุ่มโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา   มอบอำนาจการบริหารจัดการศึกษาให้สถานศึกษามากที่สุด   เปิดโอกาสให้สถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ   สนับสนุนการพัฒนาครู       ให้โอกาสการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันทั้งครูช่วยราชการและครูจ้าง   การพิจารณารับโอนสถานศึกษาในรอบต่อไปควรพิจารณารับโอนโรงเรียนขนาดเล็กหรือขนาดกลาง  ซึ่งจะพัฒนาให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้เร็วและง่ายกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่     และสถานศึกษาที่ถ่ายโอนควรทำความเข้าใจบทบาทในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น  เร่งพัฒนาครู  สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ   จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของครู   สำนักงานส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาควรหลอมรวมมาตรฐานการศึกษาเป็นมาตรฐานเดียว เพื่อมิให้เกิดความสับสน สร้างภาระในการเตรียมเอกสารภาวะหลักฐานการประเมิน  และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ควรเร่งวิจัยพัฒนาหลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะให้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา


 


 


 


สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


กระทรวงศึกษาธิการ