ผลงาน 1 ปี 19 โครงการ 19 ความสำเร็จด้านการศึกษาของนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ

 ผลงาน 1 ปี 19 โครงการ 19 ความสำเร็จด้านการศึกษาของนายชินวรณ์ บุณยเกียรติผลงาน 1 ปี 19 โครงการ 19 ความสำเร็จด้านการศึกษาของนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ


โครงการเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ โครงการปรับปรุงการดื่มนมฟรี อาหารกลางวันฟรีโครงการเด็กพิการเรียนฟรีตั้งแต่ชั้นก่อนประถมศึกษาจนถึงปริญญาตรี โครงการประกาศจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน โครงการปรับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล โครงการพัฒนาโรงเรียนดีประจำอำเภอ ๒,๕๐๐ โรง โรงเรียนไปสู่ระดับมาตรฐานสากล ๕๐๐ โรง กลุ่มโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนนานาชาติให้มีมาตรฐานไปสู่สากล จำนวน ๑,๐๐๐ โรง โครงการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ การสร้างขวัญกำลังใจครู ดำเนินการถวายพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โครงการพัฒนา กศน.ตำบล : ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตลอดชีวิต ๗,๐๐๐ ตำบล ส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการ Student Channel และ Thai Teacher TV ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) หรือ Quality Learning Foundation (QLF) การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง


แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.ศธ.


 


สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ที่ด้านล่าง