ผลประชุมองค์กรหลัก

นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม โดยมีผลการประชุมที่สำคัญ 2 เรื่อง คือ เชื่อมโยงโครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐร่วมกับโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน DLTV และเตรียมจัดงานวันครู ปี 2562 อย่างยิ่งใหญ่

  • ความก้าวหน้าโครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐ

โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ได้นำเสนอความก้าวหน้าโครงการ “อินเทอร์เน็ตประชารัฐ” ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยขณะนี้ได้ดำเนินการให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้ ดศ. พิจารณาจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วนในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ชายแดนก่อนเป็นลำดับแรก รวมทั้งมอบให้กระทรวงศึกษาธิการเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตประชารัฐไปยังสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมข้อมูลโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อประสานงานร่วมกับ ดศ. ต่อไป

  • แนวทางการจัดงานวันครู ปี 2562 อย่างยิ่งใหญ่

โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ได้หารือกับที่ประชุมถึงแนวคิดของการจัดกิจกรรม “งานวันครู” ประจำปี 2562 อย่างยิ่งใหญ่พร้อมกันทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด “ปฏิรูปการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งสืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะทำงานสร้างการรับรู้และปฏิบัติการข่าวสาร กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 โดยการจัดงานวันครูปี 2562 ต้องการให้ความสำคัญกับการผนึกกำลังการทำงานของทุกหน่วยงานในสังกัด และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น ซึ่งในเบื้องต้น นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ รับทราบและเห็นชอบในหลักการภาพรวมแล้ว

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย เช่น

    – นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา เสนอให้จัดกิจกรรมใน 2 ส่วนที่สำคัญ คือ ผลการปฏิรูปการศึกษาตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา และแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคตที่จะช่วยให้เกิดความยั่งยืน
   – นายชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท. เสนอให้จัดกิจกรรมการปฏิรูปการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในลักษณะของแคมเปญย่อยล่วงหน้า เพื่อปูเรื่องและสร้างการรับรู้ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัย หรือครูของครู มาร่วมงานด้วย เพราะถือว่าครูเป็นผู้ปฏิรูปด้วยเช่นกัน

ที่ประชุมมอบหมายให้นายชลำ อรรถธรรม โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมทีมสนับสนุนการทำงาน และมอบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานกลางในการประสานข้อมูล วางแผนดำเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ให้เรียบร้อยภายในเดือนตุลาคม 2561 จากนั้นจึงเริ่มดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้โดยทันที


Written by ปารัชญ์ ไชยเวช
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร