ผลประชุมองค์กรหลัก

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีศาสตราจารย์ คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นางรัตนา ศรีเหรัญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้บริหารองค์กรหลักและองค์กรในกำกับเข้าร่วมประชุม

โดยมี 3 ประเด็นหลักที่หารือครั้งนี้ คือ 1) ออกมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5  2) ความร่วมมือสนับสนุนการเลือกตั้ง 3) การนำประชากรวัยเรียนเข้าสู่ระบบการศึกษา ผลงานใหญ่ในเวทีอาเซียน

ออกมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5

นายชลำ อรรถธรรม โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เดินหน้าแก้ปัญหาฝุ่นพิษขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) โดยสร้างมาตรการป้องกันอย่างยั่งยืน ขณะนี้ ศธ. ได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” พร้อมกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนและระยะยาว ดังนี้

มาตรการระยะเร่งด่วน : ให้สถานศึกษาในพื้นที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ กำหนดให้นักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยมาโรงเรียน ในกรณีที่มีหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอ สามารถประสานขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งนักศึกษาอาชีวะอาสาได้ช่วยกันผลิต จำนวนกว่า 140,000 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้กับสถานศึกษาและประชาชน ณ จุดบริการศูนย์อาชีวะอาสาลดควันลดฝุ่น ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งกำหนดจัดกิจกรรมทำความสะอาดสถานศึกษา (Big Cleaning Day) ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ตามความเหมาะสม เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในสถานศึกษา

นอกจากนี้ สอศ. ได้ผลิตเครื่องพ่นละอองน้ำจำนวน 750 ชุด พร้อมบริการติดตั้งในพื้นที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ และจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสาลดควันลดฝุ่น (Fix It Center) กว่า 100 ศูนย์ เพื่อให้บริการประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีแนวทางให้รถยนต์ราชการและรถยนต์ของบุคลากร ศธ. เข้ารับการตรวจสภาพรถยนต์ กับศูนย์อาชีวศึกษาลดควันลดฝุ่น และติดสติ๊กเกอร์ผ่านการตรวจสอบสภาพรถ พร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกด้วย

ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาช่วยสร้างการรับรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทั้งสาเหตุ การป้องกัน การแก้ไขปัญหา และการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล โดยให้ส่วนราชการต้นสังกัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ และบูรณาการความช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม และขอให้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจอีกทางหนึ่งด้วย อาทิ สื่อแอนิเมชั่น โดย สช., เอกสารการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล โดย สกอ., การผลิตนวัตกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดย สอศ., การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา โดย สพฐ. เป็นต้น

มาตรการระยะยาว : เริ่มจากให้ทุกส่วนราชการ ลดหรือหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีกลุ่มคนจำนวนมากในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมทั้งรณรงค์ให้ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เดินทางโดยระบบขนส่งมวลชน แทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว หรือวางแผนการเดินทางโดยใช้รถยนต์ร่วมกัน พร้อมกับปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยให้เน้นดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

นอกจากนี้ ศธ.จะสร้างเครือข่ายนักเรียนนักศึกษา “ผู้พิทักษ์ภัย PM 2.5” ในสถานศึกษาตามความเหมาะสม โดยกำหนดแนวทางและบทบาทหน้าที่ของผู้พิทักษ์ภัย PM 2.5 พร้อมจัดทำหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในทุกระดับชั้น และกำหนดมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่ามาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับมลพิษในสถานศึกษา เช่น อากาศ น้ำ เสียง ขยะ เป็นต้น โดยให้มีการประเมินผลเป็นประจำทุกปี นำไปสู่การเป็นสถานศึกษาปลอดภัย Safety School และส่งเสริมการผลิตพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดมลพิษทางอากาศด้วย


ศธ.ร่วมมือสนับสนุนเลือกตั้ง ย้ำข้าราชการวางตัวเป็นกลาง

นายชลำ อรรถธรรม โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป เกี่ยวกับการให้ความร่วมมือช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีใจความเกี่ยวกับข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างในสังกัดของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามการร้องขอจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง โดยวางตัวเป็นกลางทางการเมือง

พร้อมให้การสนับสนุนสถานที่ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งฯ และอำนวยความสะดวกในเรื่องที่เกี่ยวข้อง อาทิ การปิดประกาศ ที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้เพียงพอและเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ ให้มีการสนธิกำลังระหว่างทหาร ตำรวจ พลเรือน และอาสาสมัครด้านความปลอดภัย เพื่อให้การคุ้มครองประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งได้รับความปลอดภัย โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการแต่งตั้ง (โยกย้าย) ทั้งข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทและทุกระดับ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ในระหว่างนี้จนถึงวันเลือกตั้งนั้น ให้พิจารณาเท่าที่จำเป็น เพื่อไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้เน้นย้ำถึงการพิจารณาโยกย้ายผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในระยะนี้ให้เป็นไปอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้กระทบกับการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการเลือกตั้ง ตลอดจนได้กำชับข้าราชการทุกฝ่ายให้วางตัวเป็นกลางด้วย


การนำประชากรวัยเรียนเข้าสู่ระบบการศึกษา ผลงานใหญ่ในเวทีอาเซียน62

นายชลำ อรรถธรรม โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา เป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการดำเนินการสำรวจและร่วมมือกับเครือข่าย ลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน เพื่อช่วยเหลือนำนักเรียนกลับเข้าสู่ระบบ ซึ่งในพื้นที่ภาคใต้ชายแดนสามารถช่วยเหลือประชากรวัยเรียนกลับเข้าระบบได้ถึงร้อยละ 85

ดังนั้น จะมีการขยายผลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น เพื่อประสานงานช่วยเหลือให้ประชากรวัยเรียน อายุ 3-18 ปี ที่อยู่นอกระบบการศึกษา จำนวนประมาณ 1,700,000 คน กลับเข้ามาในระบบการศึกษามากขึ้น ด้วยรูปแบบการทำงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม การช่วยเหลือประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ให้ได้รับการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ให้มากที่สุด ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ และสอดคล้องกับปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ตกหล่น ซึ่งเป็นบทบาทของผู้นำด้านการศึกษาในเวทีประชาคมอาเซียน

ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 “การนำเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษา” จึงเป็นงานสำคัญของ ศธ. ที่จะสร้างความโดดเด่นในเวทีอาเซียน ดังเช่นที่นายอิชิโร มิยาซาวา ผู้แทนองค์การ UNESCO ได้แสดงความชื่นชมว่า ประเทศไทยเป็นผู้นำภูมิภาคอาเซียนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจัง เริ่มจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมขยายผลดึงเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาทั่วประเทศ ให้กลับเข้าสู่ระบบได้มากที่สุด ภายใต้หลักการ “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

Written by ปารัชญ์ ไชยเวช, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน, อานนท์ วิชานนท์, กิตติกร แซ่หมู่
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor/Graphic บัลลังก์ โรหิตเสถียร