ผลประชุมองค์กรหลัก

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 21/2560 เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารฝ่ายการเมือง เข้าร่วมประชุม

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษาและโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมว่า ได้รับทราบประเด็นข้อสั่งการจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งประเด็นที่ได้หารือในที่ประชุม ดังนี้

นายกรัฐมนตรีแนะนำหนังสือ “บัญชีนวัตกรรมไทย” ซึ่งรวมเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทุกชิ้น ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหนังสือที่แนะนำให้ทุกคนได้อ่าน

การดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาและหน่วยงาน  นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำอีกครั้งว่าขอให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาดูแลการรักษาความปลอดภัยในทุกด้าน เช่น CCTV เครื่องดับเพลิง ฯลฯ โดยให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับ หากมีปัญหาเกิดขึ้น ซึ่ง ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมองค์กรหลักรับทราบในครั้งนี้ด้วยว่า ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนั้น ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีไว้แล้ว โดยให้ทุกหน่วยงานดูแลปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยทุกหน่วยงานให้เสร็จทุกเรื่องภายใน 3 เดือน

พิธีเปิดอาคารสำนักงานของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.)  หรือ “กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) : Forward Section, Ministry of Education” ซึ่งตั้งอยู่ภายในค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิด พร้อมทั้งมีกิจกรรมที่สำคัญ เช่น การนำเสนอผลการปฏิบัติงาน การมอบทุนการศึกษาประจำปี จากนั้นจะใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ส่วนหน้า หรือผู้แทนพิเศษของรัฐบาลนอกสถานที่ อีกด้วย

การจัดตั้งสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา  ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ ได้ตั้งสำนักงานดังกล่าวที่ชั้น 2 สกศ. ถนนสุโขทัย เขตดุสิต โดยนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายการศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา ด้านระบบการศึกษา สกศ. เป็นหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

ดร.กมล กล่าวด้วยว่า ทุกหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมการชี้แจงในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วันที่ 8 มิถุนายนนี้ ซึ่งมีวาระสำคัญในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วงเงิน 2.9 ล้านล้านบาท ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ รวมทั้งเตรียมการพิจารณาในวาระที่ 2  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไว้ด้วยแล้ว


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
7/6/2560