ผลประชุมองค์กรหลัก

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุม

  • ศธ.เร่งจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท

นายชลำ อรรถธรรม โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทุกกระทรวงจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้สอดรับกับแผนงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และสอดคล้องตามลำดับขั้นของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (แบ่งเป็น 4 ห้วง ๆ ละ 5 ปี) ซึ่งเป็นแผนใหญ่ที่สุด รองลงมาก็คือแผนแม่บท รองรับแนวทางการพัฒนาโครงการสำคัญ (Flagship Project) ให้บรรลุเป้าหมาย และแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ซึ่งเป็นภารกิจที่แต่ละกระทรวงจะต้องดำเนินการอยู่แล้ว

ทั้งนี้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนให้ทุกองค์กรหลักจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นระยะเวลา 1 ปี ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 พร้อมกำชับให้ทบทวนแผนปฏิบัติราชการให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท โดยมอบหมายสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลัก ในการดูแล กำกับ และติดตามให้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการเสร็จสมบูรณ์ในระยะเวลาที่กำหนด

  • นโยบายการกีฬาแห่งชาติ

โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งคณะรัฐมนตรีหารือร่วมกันและเห็นควรให้มีนโยบายส่งเสริมด้านการกีฬาให้มีความเด่นชัดมากขึ้น จึงมอบหมายให้กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทบทวนแนวทางการส่งเสริมด้านการออกกำลังกายและการกีฬาอย่างเป็นรูปธรรม

โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้พิจารณาดำเนินการใน 3 ประเด็น คือ

  • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับกิจกรรมกีฬาของนักเรียนทุกสังกัด อาทิ การออกกำลังกาย, การนำกีฬาสู่ห้องเรียน, การส่งเสริมให้นักเรียนเล่นกีฬาตามความถนัด, การสอดแทรกกีฬาที่มีความจำเป็น ไม่ว่าจะเป็น การฝึกลอยตัวในน้ำเพื่อเอาตัวรอด การฝึกมวยไทยที่เป็นกีฬาประจำชาติ เป็นต้น

  • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะให้การสนับสนุนด้านการกีฬาในหลายส่วน อาทิ ด้านบุคลากรทางการกีฬา ด้านอุปกรณ์กีฬา สำหรับจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาต่าง ๆ เป็นต้น โดยจะมีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อความชัดเจนในการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต

  • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักในการสำรวจความพร้อมของพื้นที่ในสถานศึกษาทุกสังกัด ทั้งภาครัฐรัฐและภาคเอกชน เพื่อให้บริการแก่ประชาชนสำหรับเป็นสถานที่ออกกำลังกายและลานกีฬา อาทิ ลานจอดรถ สนามหญ้าภายในโรงเรียน เป็นต้น โดยอาจเชิญชวนภาคเอกชนเข้ามาร่วมบริหารจัดการด้วย ในส่วนค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคเพื่ออำนวยความสะดวก เช่น ไฟฟ้าส่องสว่าง ทางรัฐบาลก็ยินดีที่จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้ตามความเหมาะสมต่อไป


Written by ปารัชญ์ ไชยเวช
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร