ผลประชุม ป.ย.ป.ศธ

นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ (ป.ย.ป.ศธ.) ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

รับทราบการติดตามผลการนำเข้าข้อมูลระบบ eMENSCR

นายอำนาจ วิชยานุวัติ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ได้เชิญผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มาสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะกรรมการทุกหน่วยงานของ ศธ. เกี่ยวกับเรื่องกรอบความคิด แนวทางการทำงาน ข้อประเด็นสงสัย หรือปัญหาที่พบในการใช้ระบบ eMENSCR (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform อ่าน: อีเมนเซอร์) ซึ่งเป็นระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ เพื่อใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้แต่ละหน่วยงานจะต้องเป็นผู้ดำเนินการรวบรวมและจัดทำรายละเอียดข้อมูลแผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ

ทั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบการรวบรวมข้อมูล eMENSCR ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562 พบว่า ส่วนราชการต่าง ๆ ทุกกระทรวงได้นำส่งแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเข้าสู่ระบบ จำนวนทั้งสิ้น 16,699 แผนงาน/โครงการ โดยเป็นแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศจำนวน 6,775 แผนงาน/โครงการ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนความมั่นคง จำนวน 9,924 แผนงาน/โครงการ

รับทราบความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

ที่ประชุมรับทราบ ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติ, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 25612580) โดยเฉพาะการปรับปรุงแผนงาน/โครงการที่มีความสำคัญและมีความสอดคล้องกับ 15 ประเด็นเร่งด่วนในช่วงระยะเวลา 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561-2565), ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งได้เตรียมการปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ, การแถลงข่าวความก้าวหน้าการปฏิรูปประเทศ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562, ความก้าวหน้าการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. … ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4 ก่อนบังคับใช้ตามขั้นตอนต่อไป, ความก้าวหน้าการสร้างการรับรู้และขยายหุ้นส่วนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีความคืบหน้า เช่น การจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติ ตาม QR Code

รับทราบกลไกการติดตามขับเคลื่อน ป.ย.ป.ของกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนกลางและภูมิภาค

ที่ประชุมรับทราบ คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สป 379/2562 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งดังกล่าว เพื่อให้ภารกิจการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ของทุกส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ มีกลไกและแนวทางการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สร้างการรับรู้ด้านการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนมีการประสาน เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามแผนแม่บทของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีองค์ประกอบดังนี้

1) คณะอำนวยการขับเคลื่อนฯ โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการ และผู้นำการขับเคลื่อน  ป.ย.ป.ศธ. (นายอำนาจ วิชยานุวัติ) เป็นเลขานุการ

2) คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ โดยมีผู้แทนจาก 5 องค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับ จำนวนทั้งสิ้น 15 หน่วยงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อน

3) คณะกรรมการฝ่ายประสานงานฯ โดยมีผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. เป็นประธานคณะกรรมการ และนางชื่นฤดี บุตะเขียว เป็นเลขานุการ

ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้ ก.พ.ร. สป.ไปพิจารณาตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนในระดับภาคต่อไป

ในส่วนของการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ป.ย.ป. ศธ. นั้น กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะเผยแพร่บทความเกี่ยวกับ ป.ย.ป.ศธ. ในหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 30 เมษายน 2562

Written by อานนท์ วิชานนท์
Photo Credit กิตติกร แซ่หมู่
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร