ผลิตกำลังคนรองรับ EEC

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(สอศ.) จัดประชุมพิจารณากรอบแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(Eastern Economic
Corridor : EEC) โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานการประชุม และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า
10 หน่วยงานเข้าร่วมประชุม
เมื่อวันจันทร์ที่
24 เมษายน 2560
กระทรวงศึกษาธิการ

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน
2559 เห็นชอบหลักการ “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern
Economic Corridor Development : EEC)” ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน
เพื่อส่งเสริม
10 อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต
(
New Engine of Growth) โดยมีกรอบแนวคิดในการดำเนินโครงการ
ดังนี้

 • พื้นที่ดำเนินการ โดยดำเนินการใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี
  จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา แบ่งเป็นเขตอุตสาหกรรม
  เขตพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเขตพัฒนาเมือง

 • การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย
  ทางอากาศ ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ทางเรือ ได้แก่ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ
  ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือมาบตาพุด ทางถนน ได้แก่ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
  กรุงเทพฯ-ชลบุรี พัทยา-มาบตาพุด และแหลมฉบัง-นครราชสีมา และทางราง ได้แก่ รถไฟทางคู่
  ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย และช่วงกรุงเทพฯ-ระยอง

 • การดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน ประกอบด้วย
  การให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนเพิ่มขึ้นจากเดิม การจัดตั้งกองทุนพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
  การจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จการลงทุน (
  One Stop Service) การอำนวยความสะดวกในการอนุมัติเรื่องการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและผังเมือง
  ความรวดเร็วในการออกใบอนุญาต การประกาศเป็นเขตปลอดภาษี การจัดหาที่ดินและระยะเวลาเช่าที่ดิน
  ระยะเวลาพำนักและทำงานของนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
  สิทธิในการทำธุรกรรมทางการเงิน การใช้เงินตราต่างประเทศ
  การจัดตั้งศูนย์ธุรกรรมการเงิน และการจัดตั้งกองทุนในพื้นที่ร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น

  ในส่วนของภาคการศึกษา”
  ได้มีการเตรียมการวางแผนผลิตและพัฒนากำลังคนให้รองรับ
  EEC
  โดยเริ่มต้นที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
  (กศจ.) ระยอง ฉะเชิงเทรา และชลบุรี
  ได้จัดการประชุมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic
  Corridor : EEC) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์,
  6 กุมภาพันธ์ และ 23 มกราคม 2560 ตามลำดับ

  จากนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการการจัดทำแผนจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม
  2560 ณ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วางแผนดำเนินงานร่วมกันในการจัดการศึกษาเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกใน
  3 จังหวัดดังกล่าวและจังหวัดอื่นที่ติดต่อ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี
  สมคิด
  จาตุศรีพิทักษ์”
  เป็นประธานเปิด และ พล.อ.อ.ประจิน
  จั่นตอง”
  ร่วมรับฟังแผนการจัดการศึกษาในพิธีปิดการประชุมสัมมนา

  นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ
  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการวางแผนผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
  ให้เสร็จสิ้นภายใน
  3 เดือน ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเดิม (First
  S-Curve) และอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการต่อยอดมากขึ้น
  กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมในครั้งนี้
  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

  จากการประชุมครั้งนี้
  กระทรวงศึกษาธิการได้รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากหลากหลายหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม
  จึงได้มอบให้ สอศ. รวบรวมข้อคิดเห็นทั้งหมดไปประกอบการพิจารณาจัดทำกรอบแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคน
  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ข้อมูลเชิงความต้องการ (Demand-side)” ของภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการวางแผนผลิตและพัฒนากำลังคนทั้งจำนวนและความต้องการสาขาต่าง
  ๆ ให้ตรงกับ
  10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งที่ผ่านมายอมรับว่าข้อมูลในการวางแผนผลิตกำลังคนเป็นเรื่องยากมากที่จะได้ข้อมูลตรงกัน
  เพราะมีหลากหลายหน่วยงานต่างรับผิดชอบ แต่การประชุมครั้งนี้ได้มองเห็นความแม่นยำของข้อมูลการวางแผนผลิตกำลังคนใน

  3 จังหวัด EEC ที่หลายหน่วยงานนำเสนอ จึงขอให้
  สอศ. รวบรวมข้อมูลให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้ เพื่อนำไปกำหนดเป็นร่างแผนงานต่าง ๆ
  และเชิญหน่วยงานทั้งหมดมาประชุมร่วมกันอีกครั้ง

  อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่เตรียมสิ่งต่าง
  ๆ เหล่านี้เพื่อให้กรอบการทำงานเป็นไปตามขั้นตอนที่รัฐบาลกำหนด ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาว่างานใดที่เตรียมการไว้แล้วซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันที
  ก็ขอให้ดำเนินการได้เลย เพราะต้องเร่งขับเคลื่อนแผนจัดการศึกษาแบบบูรณาการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้คือช่วงเปิดภาคเรียน
  ปีการศึกษา
  2560

  นายสุเทพ ชิตยวงษ์
  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  กล่าวว่า จากการประชุมครั้งนี้ มีหน่วยงานต่าง ๆ
  ได้มารายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมาก เช่น แนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคน
    สถานการณ์แรงงาน
  การจัดเตรียมหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาอาชีวะภายในจังหวัด การผลิตให้ตรงตามมาตรฐาน

  Cluster ที่เป็นจุดเน้นใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
  คือ
  1) การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ
  (
  First S-curve)
  ประกอบด้วยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next
  – Generation Automotive) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart
  Electronics) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
  (
  Affluent, Medical and Wellness Tourism) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
  (
  Agriculture and Biotechnolgy) และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
  (
  Food for the Future) รวมทั้งการเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ประกอบด้วยอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
  (
  Robotics) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation
  and Logistics) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels
  and Biochemicals) อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital) และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ซึ่งทั้ง
  10 อุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและเป็นที่สนใจของนักลงทุนทั่วโลก
  อันจะมีบทบาทสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของไทยในอนาคต

  ทั้งนี้ สอศ. ได้มอบให้
  นายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการ กอศ. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้
  คือ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน
  (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กรมโรงงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จากนั้นจะเชิญหน่วยงานทั้งหมด
  รวมทั้งสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  เข้ามาประชุมร่วมกันอีกครั้งในวันศุกร์ที่
  5 พฤษภาคมนี้ เวลา
  9.00 น. ที่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดรายงานต่อคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไป


  บัลลังก์
  โรหิตเสถียร
  :
  สรุป/รายงาน
  อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
  24/4/2560