ผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ร่วมการประชุมสรุปความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ผศ.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา สถานศึกษา นิสิตนักศึกษา เป็นต้น

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศธ. กล่าวว่า โครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมผลิต “บัณฑิตพรีเมี่ยม” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการกับบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เพื่อต้องการให้ภาคเอกชนร่วมจัดการศึกษากับภาคการศึกษา ซึ่งขณะนี้มีสถานศึกษาเข้าร่วมกว่า 70 แห่ง ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 7 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาลัยเชียงราย สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย และสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศ โดยจะเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2562 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี ในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการนวัตกรรมการค้า การตลาด, การจัดการธุรกิจค้าปลีก, เทคโนโลยีไฟฟ้า และอาหารและเครื่องดื่ม

ในส่วนของการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ถือเป็นการเปิดกว้างอย่างมาก เพราะไม่ได้มีการกำหนดในเรื่องผลการเรียนแต่อย่างใด แต่ให้ขึ้นอยู่กับความตกลงของสถานศึกษาว่า จะเปิดรับจำนวนเท่าไรในแต่ละสาขาซึ่งได้มีการประกาศไว้แล้ว ซึ่งในส่วนของภาพรวมตั้งเป้าหมายที่จะรับนักศึกษากว่า 5,100 คน และได้รับรายงานว่ามีนักเรียนนักศึกษาให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ทั้งนี้ เตรียมที่จะขยายจำนวนมหาวิทยาลัยและจำนวนนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการในรุ่นต่อไปอีกจำนวน 10,000 คน

รมช.ศธ. กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมกับความก้าวหน้าของโครงการ ซึ่งเป็นการเผยแพร่แนะแนวประชาสัมพันธ์ร่วมกันของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ช่วยสร้างการรับรู้และความเข้าใจส่งผลให้มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก และถือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งให้ภาคเอกชนอื่น ได้สร้างความร่วมมือ พร้อมกำหนดเป้าหมายการเรียนการสอน และร่วมบ่มเพาะทักษะสมรรถนะที่มีความจำเป็นร่วมกับสถานศึกษา ที่นอกจากจะได้ร่วมผลิตคนตอบโจทย์ความต้องการของภาคเอกชนแล้ว ยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาและเงินทุนการศึกษา ซึ่งหากรู้จักการประหยัดอดออม สามารถมีเงินเหลือไว้เป็นทุนหลังเรียนจบด้วย

ขอแสดงความขอบคุณบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ที่ให้โอกาสนักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ในมุมมองของการทำงานจริง และได้เรียนรู้จากเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งนอกจากจะตอบโจทย์ความต้องการของภาคเอกชนแล้ว ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ทำงานได้ทันทีหลังเรียนจบ โดยไม่ต้องไปฝึกงานใหม่ด้วย โดยซีพี ออลล์ จะให้การสนับสนุนทุนการศึกษา 70% แก่สถานศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาทั่วไป ยังให้การสนับสนุนทุนการศึกษาถึง 100% แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ซึ่งมีฐานะยากจน ขาดโอกาส หรือกลุ่มชาติพันธุ์ พร้อมรับเข้าทำงานทันทีหลังเรียนจบการศึกษา ถือเป็นการมอบโอกาสด้านการศึกษาที่ยิ่งใหญ่อีกครั้ง

ดังนั้น เมื่อความต้องการของสถานประกอบการหรือภาคเอกชนเปลี่ยนแปลงไป สถานศึกษาก็ต้องปรับตัวตาม โดยปรับเปลี่ยนจากผู้ผลิตกำลังคนเพียงอย่างเดียว เป็นผู้ผลิตที่รู้ข้อมูลและแนวโน้มความต้องการมากขึ้น เพื่อผลิตคนได้ตอบโจทย์ภาคเอกชนและสร้างการมีงานทำมากขึ้น ดังเช่น สภาอุตสาหกรรมของเยอรมนี สามารถเสนอความต้องการให้สถาบันอาชีวศึกษาผลิตคนในสาขาที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวแสดงความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาไทย ได้ให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งมีความเชื่อว่าการเรียนการสอนของซีพี ออลล์  นอกจากจะทำให้มีความรู้และทักษะจากการปฏิบัติงานจริงแล้ว ยังจะช่วยหล่อหลอมเด็ก ๆ ให้มีความเก่งและมีความฉลาดทางอารมณ์ในเวลาเดียวกัน พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ อ่อนน้อมถ่อมตน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ยอมรับข้อผิดพลาดและพร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นเสมอ และขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการ ที่ริเริ่มโครงการดี ๆ และชวนให้ชาวซีพีออล์มาร่วมพัฒนาการศึกษาไทยให้ก้าวหน้าต่อไป

Written by นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor/Graphic บัลลังก์ โรหิตเสถียร