แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง CIO

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง CIO

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)

นายธีรพงษ์ สารแสน

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ

นายธีรพงษ์ สารแสน

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)

นายสนิท แย้มเกษร

ผู้ช่วยเลขาธิการ สพฐ.
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์

รองเลขาธิการสภาการศึกษา
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สภาการศึกษา)

ดร.พีระพล พูลทวี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์

รองเลขาธิการคุรุสภา
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง คุรุสภา)

ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สสวท.)

นายชาย มะลิลา

รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ก.ค.ศ.)

ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ

ผู้อำนวยการ
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

นายกมล อุ่นชู

ผู้อำนวยการ
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) )

Top