ผู้แทนยูเนสโก เยี่ยมคารวะปลัด ศธ.

       รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้อนรับ Mr.Ichiro Miyazawa ผู้แทนองค์การยูเนสโก กรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือเกี่ยวกับร่างปฏิญญาระดับภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งด้านศึกษาให้แก่เด็กตกหล่น วันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

 

ผู้แทนองค์การยูเนสโกฯ กล่าวว่า สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ได้จัดทำร่างปฏิญญาระดับภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้แก่เด็กตกหล่น (ASEAN Declaration on Strengthening Education for Out-of-school Children) ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประเทศกลุ่มอาเซียนในการเสริมสร้างศักยภาพด้านระบบการศึกษา ทั้งในด้านการศึกษาวิจัย ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น และด้านงบประมาณ เป็นต้น เพื่อรองรับความต้องการและโอกาสทางการศึกษาของกลุ่มเด็กตกหล่นโดยไม่แบ่งแยกประเทศและเชื้อชาติ ซึ่งมีการร่วมมือกับหลายหน่วยงานในการริเริ่มจัดทำร่างปฏิญญาฯ ดังกล่าว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับรัฐบาลในกลุ่มประเทศอาเซียนที่จะกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการแก้ไขสถานการณ์ของเด็กตกหล่นให้ได้รับโอกาสกลับเข้าไปเรียนในโรงเรียน

 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ปัญหาเด็กออกนอกระบบการศึกษาในประเทศไทยนั้น ต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้ง ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการศึกษาสำหรับเด็กนอกโรงเรียน มารองรับเด็กเหล่านี้ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องได้

                ทั้งนี้จะมีการลงนามในปฏิญญาดังกล่าวในการประชุม ASEAN Summit ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในปี พ.ศ.๒๕๕๙

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                  ปารัชญ์/สรุป

                             กิตติกร,ธเนศ/ภาพ

                                    กลุ่มสารนิเทศ, สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สอ.สป.