ฝึกอบรมลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง

จังหวัดชลบุรี – เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะสนทนากับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนดาราสมุทร และเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 821 ณ ค่ายวชิราวุธ

• เวลา 9.30 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะสนทนากับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนดาราสมุทร และบรรยายพิเศษเรื่อง “ศาสตร์พระราชาจะดำรงอยู่กับลูกหลานตลอดไป และโครงการการใช้ภาษาต่างประเทศ (Diplomatic Language, ภาษาทางการทูต)” โดยนายปริญญา ยิ้มสมบูรณ์ ศึกษาธิการภาค 9, นายธานินทร์ ชลจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี, บาทหลวงยอด เสนารักษ์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต,บาทหลวงอนุสรณ์ พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน, คณะครู และนักเรียนชั้น ม.5-6 เข้าร่วมกว่า 520 คน ณ หอประชุมบูรณาการ ชั้น 4 โรงเรียนดาราสมุทร อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวแสดงความยินดีที่ได้มาพบปะผู้บริหาร ครูคณาจารย์ และนักเรียน ตลอดจนผู้บริหารการศึกษาในส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นเสมือนคนในวงการข้าราชการเหมือนกัน แม้ขณะนี้จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงด้านการศึกษา แต่ก็ได้นำพื้นฐานความคิดของข้าราชการ ตลอดจนประสบการณ์การทำงานอันน่าภาคภูมิใจตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี มาใช้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ตอนเป็นข้าราชการตัวเล็ก ๆ เมื่อครั้งบรรจุใหม่ จนกระทั่งในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหลายแห่ง ทำให้ประจักษ์ได้ว่า การทำหน้าที่ของข้าราชการต้องดำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์ สุจริต และความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นประการสำคัญ เพื่อที่จะสามารถเข้ากับประชาชนให้ได้ อันจะนำมาซึ่งความไว้เนื้อเชื่อใจต่อการทำงาน และเป็นหลักให้กับประชาชนเพื่อพัฒนาพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งมีความแตกต่างจากนักการเมือง ที่มาแล้วก็ไป

ขอกล่าวฝากให้นักเรียนยึดมั่นความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อทุกคน ยิ่งเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ หรือมีหน้าที่การงานสูง ยิ่งต้องทำตัวให้ต่ำ หมายความว่า ยิ่งอยู่ระดับสูงยิ่งต้องอ่อนน้อมถ่อมตน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งตลอดรัชสมัยของพระองค์ได้ทรงดำรงตนด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ปวงชนชาวไทย ผ่านพระจริยวัตรและในขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ท่ามกลางประชาชน ซึ่งเชื่อว่าพวกเราประจักษ์ในเรื่องนี้ดีอยู่แล้ว โดยขอให้ลูกหลานนักเรียนเริ่มต้นจากสิ่งที่ต้องปฏิบัติอยู่ทุกวัน คือ “การไหว้” ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ที่จะต้องคำนึงถึงสถานะของเราและผู้ที่เราจะไหว้ และควรไหว้โดยไม่มีใครบังคับ ไหว้ด้วยความรู้สึกจากใจ เพื่อแสดงความเคารพและนับถือ ยิ่งเป็นผู้ใหญ่ พระสงฆ์ บาทหลวง หรือผู้มีอายุมากกว่า ยิ่งต้องก้มลงต่ำ เพื่อแสดงถึงความศิวิไลของตนเอง

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวเพิ่มเติมกับสื่อมวลชนว่า ช่วงนี้เป็นช่วงของการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งดำเนินงานมาระยะหนึ่งแล้วในโรงเรียนทั้ง 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร โดยแต่ละจังหวัดก็ได้มีการรายงานเข้ามาเป็นระยะ และจากนี้จะต้องรับฟังเสียงสะท้อนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครูอาจารย์ และนักเรียน เพื่อดูว่าอะไรที่ทำไว้ดีแล้ว เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม ก็คงต้องคงไว้ ส่วนอะไรที่ต้องปรับปรุงให้สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ติดตามประเมินผลได้ ก็จะได้ประสานงานร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค-จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อหาแนวทางดำเนินงานให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนต่อไป โดยการดำเนินงานในระยะต่อไป ยังคงจุดเน้นในเรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ได้พระราชทานสอนเรื่องของทัศนคติของลูกหลานเยาวชนที่พึงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อกัน ความเป็นนักการศึกษา เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียน สถานศึกษา มหาวิทยาลัย ในทุกระดับทุกสังกัด ต้องมีคุณธรรมอยู่แล้ว ซึ่งตัวอย่างที่ดีที่สุดคือ ผู้บริหารองค์กร ทั้งครูใหญ่ ผู้อำนวยการ อธิการบดี ตลอดจนครูอาจารย์ สิ่งสำคัญที่จะละเลยมิได้คือ ครอบครัว ที่จะต้องเชื่อมโยงกับโรงเรียนและสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพด้วย โดยมีโรงเรียนบางแห่งอาศัยสมาคมผู้ปกครอง ครู และนักเรียน เป็นตัวเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นความสำเร็จของการดำเนินโครงการในอนาคต

บาทหลวงยอด เสนารักษ์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนดาราสมุทร กล่าวแสดงความยินดีที่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้รับความรู้จากการบรรยาย อันจะนำมาซึ่งจิตกตัญญูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สานต่อศาสตร์พระราชา และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง

โรงเรียนดาราสมุทร จัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2479 นับเป็นเวลา 81 ปี โดยจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและโปรแกรมพิเศษ ได้แก่ Mini English Programme, Intensive English Programme ในระดับเนสเซอรี่จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขณะนี้มีนักเรียนรวม 5,298 คน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับการพัฒนา ทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ และสังคม บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ทุกระดับชั้น เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ ของประเทศ ตามอัตลักษณ์ “รัก เมตตา รับใช้ ซื่อสัตย์ พอเพียง”


• เวลา 14.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 821 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 60 ณ หอประชุมวชิรสุธารส ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า ในฐานะที่เคยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่น 2550 ถือว่าเป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์มาก ให้ทั้งความรู้ ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และเครือข่ายการทำงานใหม่ ๆ เพียงแต่ทุกคนต้องถอดยศถอดตำแหน่ง เพราะที่นี่ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน เมื่อไม่มีหมวกไม่มีตำแหน่ง ทุกคนก็จะเข้าเรียนอย่างเต็มรูปแบบ มีเพียงความรู้จากวิทยากรเท่านั้น ที่เราจะต้องเก็บเกี่ยวและร่วมกิจกรรมที่เน้นภาคปฏิบัติอย่างมุ่งมั่นตั้งใจตามที่หลักสูตรกำหนด จึงจะเกิดมรรคเกิดผลจากการเรียนรู้ นำไปปรับใช้กับการทำงานและดำรงตนต่อไป

เช่นเดียวกับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง ที่ทุกคนควรเข้ารับการฝึกอบรมจนครบหลักสูตร เป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560 เพราะการฝึกอบรมนี้มีการประเมินผลอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติด้วย ทั้งนี้เชื่อว่า กิจกรรมลูกเสือจะช่วยให้ชาว วปอ. รักและผูกพันกันมากขึ้น เพราะเรามาจากต่างที่มา ต่างสังกัด เมื่อได้มาอยู่และได้มาเรียนรู้ร่วมกัน ทำกิจกรรมกัน แม้เพียงช่วงเวลาสั้น ๆ ก็ทำให้เกิดความรักความสามัคคีได้ สร้างความผูกพันที่ยาวนานระหว่างเพื่อนและเครือข่าย แม้จบหลักสูตรไปแล้ว ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันยังไม่จบตาม และอาจมีเพื่อนบางคนที่จะคบกันได้อย่างยาวนานหรืออาจตลอดชั่วชีวิตก็เป็นได้ ดังเช่นกระผมซึ่งยังผูกพันกับเพื่อนที่เรียน วปอ. มาจนถึงทุกวันนี้

นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้กับสังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้ ยังสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ตลอดจนการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คนด้วย ด้วยเหตุนี้ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของกิจการลูกเสือ จึงกำหนดจัดการอบรมลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความเข้าใจในหลักการวิธีการของกระบวนการลูกเสือที่ถูกต้อง มีจิตศรัทธาในการสนับสนุนกิจการลูกเสือ พร้อมประยุกต์ใช้กระบวนการลูกเสือ ในการสร้างกระบวนการกลุ่มให้กับนักศึกษาที่จะก่อเกิดความเป็นหนึ่งเดียวกัน อันนำมาซึ่งความร่วมมือในการพัฒนาประเทศชาติ และเพื่อเป็นการเผยแพร่กิจการลูกเสือให้กว้างขวางขวางยิ่งขึ้น โดยนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 60 ที่เข้ารับการอบรมครั้งนี้ เป็นผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 280 คน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี ศธ.
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
13/11/2560