พบครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ

จังหวัดปัตตานี – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ ครั้งที่ 3 เมื่อวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 19.00 น. ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า โครงการขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นการทบทวนแนวทางการบูรณาการและส่งเสริมการศึกษา รับทราบปัญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษา และนำข้อมูลที่ได้จากการประชุมไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะ โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้บริหารสำนักงาน กศน. ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนภาคใต้ และครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 500 คนเข้าร่วมประชุมเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคมนี้ โดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ที่จังหวัดปัตตานี ครั้งที่สองจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นอกจากนี้ จากการเดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนสถาบันศึกษาปอเนาะหลายแห่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ เช่น สถาบันศึกษาปอเนาะมะฮัดดารุล เราะห์มะห์ (Maahaddarul Rahmah) อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 หรือสถาบันศึกษาปอเนาะศอลาฮุดดีน (SolaHuddeen) อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 ทำให้ได้พบปะพูดคุยกับโต๊ะครู บาบอ และครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ ซึ่งหลายแห่งต้องการขอรับการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อนำไปพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพมากขึ้น จึงได้นำเรื่องนี้ไปหารือกับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว อันจะส่งผลให้สถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีจำนวนทั้งสิ้น 478 แห่ง ประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี 238 แห่ง ยะลา 123 แห่ง นราธิวาส 66 แห่ง สงขลา 46 แห่ง และสตูล 5 แห่ง ในจำนวนนี้มีสถาบันศึกษาปอเนาะที่อนุญาตให้ กศน.ร่วมจัดกิจกรรมจำนวน 404 แห่ง จะได้รับการจัดสรรทรัพยากร เช่น โน้ตบุ้ค ในโอกาสต่อไป

อีกเรื่องหนึ่งที่ได้เน้นย้ำ คือ สำนักงาน กศน. ต้องให้ความสำคัญกับโครงการ “หนึ่งครูอาสา หนึ่งปอเนาะ” ซึ่งได้มอบให้นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการสำนักงาน กศน. ดำเนินการแล้ว เพื่อไม่ให้สถาบันศึกษาปอเนาะขาดครูอาสาสมัคร กศน. ที่ไปประจำสถาบันศึกษาปอเนาะแม้แต่แห่งเดียว เพราะครูอาสาสมัคร กศน. เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะให้มีคุณภาพ

แม้แต่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นผู้มีอำนาจในการดูแลรับผิดชอบใบอนุญาตการจัดตั้งก็ตาม แต่การบริการทางการศึกษาถือว่าเป็นหน้าที่ของครู กศน. รวมทั้งทุกฝ่ายที่จะเข้ามาทำงานบูรณาการในการจัดการศึกษาร่วมกัน เพราะการศึกษาเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุดของมนุษย์ ยิ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องให้เรื่องการศึกษาเป็นเรื่องที่มีค่ามากที่สุดสำหรับพี่น้องประชาชนให้ได้ เราจึงจำเป็นต้องร่วมมือกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นจริง

ในส่วนของหลักสูตรอิสลามศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 (รายละเอียดตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 28 ก.พ.60) เพื่อให้หลักสูตรดังกล่าวเป็นมาตรฐานเดียวกันในการจัดการศึกษาอิสลามศึกษาทั้งระบบ แต่ยังพบว่าสถานศึกษาตาดีกาบางแห่งยังไม่ได้นำหลักสูตรดังกล่าวไปใช้ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวมาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากจุฬาราชมนตรีแล้ว จึงฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในเรื่องนี้ รวมทั้งแนวทางขับเคลื่อนงานในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

สำหรับการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น ห้องเรียนดนตรี ห้องเรียนอาชีพ โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยืนยันว่าต่อไปจะให้การสนับสนุนผู้เรียน กศน. ที่มีความสามารถพิเศษได้รับโอกาสมากยิ่งขึ้นเช่นกันด้วย


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: ถ่ายภาพ
12/7/2560