พบนักเรียนหอวัง ร่วมขับเคลื่อนรร.คุณธรรม

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะสนทนากับคณาจารย์และลูกหลานนักเรียนโรงเรียนหอวัง เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 ในช่วงเวลาหลังเคารพธงชาติ (เวลา 8.00-8.45 น.) ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง เขตจตุจักร

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า ต้องการมาพบปะสนทนา และขอความร่วมมือร่วมใจกับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหอวัง ในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เพื่อต้องการให้สถาบันการศึกษาทุกสังกัดตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงสถาบันอุดมศึกษา  ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชนเป็น “สถานศึกษาคุณธรรม”

ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำตัวชี้วัดหลัก 5 ด้านของการเป็นสถานศึกษาคุณธรรม ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) อุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม โดยขอให้โรงเรียนและผู้ปกครองต้องทำงานในเรื่องนี้ร่วมกัน ไม่ปล่อยปละละเลยให้การสร้างลูกหลานเป็นคนดีมีคุณธรรม กลายเป็นเรื่องของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเท่านั้น ซึ่งโรงเรียนหอวัง รวมทั้งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นโรงเรียนต้นแบบในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

อย่างไรก็ตาม จากการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พบว่าขณะนี้สถานศึกษาต่าง ๆ ทุกสังกัดได้ดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมตามตัวชี้วัดหลัก 5 ด้าน ไปแล้ว 1 หมื่นกว่าโรงเรียน และจะครอบคลุม 30,711 โรงเรียน ภายในปลายปีนี้

ทั้งนี้ ได้ย้ำให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม ต้องคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น ทั้งในด้านปริมาณสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ และคุณภาพที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
29/5/2560