พบปะกับนักเรียนที่ปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี – ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปเยี่ยมเยียนและพบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ และลูกหลานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี เรื่อง “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษา และพระราชปณิธานโรงเรียนคุณธรรม” เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี โดยมีนายวรพันธ์ แก้วอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียน รวมทั้งครูอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมรับฟัง

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มาเยี่ยมเยียนผู้บริหาร ครูอาจารย์ และลูกหลานนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะในอดีตได้เคยดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี จึงมีความผูกพันกับพี่น้องประชาชน และสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดปทุมธานีเป็นอย่างมาก

จากการที่ไปเข้าเยี่ยมสถานศึกษาต่าง ๆ พบว่าภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ประชาชนและครูอาจารย์ยังรู้สึกโดดเดี่ยวและว้าเหว่ จึงได้กราบเรียนไปยังครูอาจารย์ พี่น้องประชาชน และลูก ๆ นักเรียน นิสิตนักศึกษาว่าเราต้องมีความเข้มแข็ง รวมทั้งแปลงความโศกเศร้าเสียใจมาเป็นการสร้างความเป็นปึกแผ่นให้ประเทศชาติ มีความรักสมัครสมาน และซื่อสัตย์สุจริต ดังเช่นโครงการโรงเรียนคุณธรรมที่กระทรวงศึกษาธิการได้นำมาเผยแพร่สู่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กว่า 30,000 แห่ง ตลอดจนโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ), สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งต่างขานรับนโยบายโรงเรียนคุณธรรมเป็นอย่างดี จึงขอฝากให้พ่อแม่ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ทุกท่านให้ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงเป็นที่รัก และเป็นดวงใจของคนไทยทั้งชาติ

ทั้งนี้ ขอให้เน้นย้ำ 5 เรื่องที่สำคัญของการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม คือ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) อุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม โดย 5 เรื่องดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดของการเป็นโรงเรียนคุณธรรมไว้แล้วสำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกว่า 30,000 แห่งในปีการศึกษา 2560 นี้

ม.ล.ปนัดดา กล่าวด้วยว่า โดยส่วนตัวแล้วสามารถจดจำพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลา 50 ปีหลังของรัชสมัยของพระองค์ท่านได้อย่างแม่นยำว่าไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ หรือไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เกิดปัญหาการปลูกกัญชายาฝิ่น พระองค์ท่านทรงมีพระปรีชาสามารถ มีพระอัจฉริยภาพ มีพระเมตตาคุณ และได้ทรงเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ดังกล่าวไปโดยสิ้นเชิง ทำให้กลับกลายมาเป็นพื้นที่ในโครงการหลวง และโครงการในพระราชดำริมากมายหลายแห่ง อาทิ โรงเรียนแห่งชีวิตที่ศูนย์ศึกษาห้วยฮ่องไคร้ ซึ่งเป็นสถานที่ที่คนได้มาเรียนรู้ถึงความหมายของการเป็นคนไทยคือ ความประหยัด ความไม่ฟุ้งเฟ้อ ความเป็นสุภาพชน เป็นต้น

  ประวัติโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

นายสมหมาย แก้วสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท วิคตอเรียปาร์ค จำกัด ได้มอบโฉนดที่ดินจำนวน 20 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 45 หมู่ 9 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ให้กับกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งขณะนั้นนายโกวิทย์ วรพิพัฒน์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสามัญศึกษา รับมอบโฉนดที่ดิน และได้หารือกับนายสุทธิ เพ็งปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และนายสมหมาย แก้วสวัสดิ์ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการ

จากนั้นได้ตกลงให้รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้ทันปีการศึกษา 2535 อันเป็นปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุครบ 60 พรรษา นายสุทธิ เพ็งปาน จึงได้มอบหมายให้นายผจง อุบลเลิศ เป็นผู้ประสานงานเตรียมการในการรับสมัครนักเรียนรุ่นแรกในเดือนมีนาคม 2535

โดยกระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งโรงเรียนตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ รุ่นแรก ซึ่งมีนายผจง อุบลเลิศ เป็นผู้บริหารคนแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และเป็นจุดสกัดมิให้นักเรียนในเขตรอบนอกกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเข้าไปเรียนในกรุงเทพมหานครส่วนใน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี เป็นโรงเรียนในเครือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย อันดับที่ 4 จากทั้งหมด 11 โรงเรียน ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2535 โรงเรียนได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อนำหน้าโรงเรียนว่า “นวมินทราชินูทิศ” ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2535 จากนั้นในปี 2556 ได้เปลี่ยนชื่อกลุ่มโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เป็นกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ปรัชญาโรงเรียน: ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
สีประจำโรงเรียน: สีชมพู-ฟ้า
วิสัยทัศน์โรงเรียน: สังคมแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่สากล

 

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: ถ่ายภาพ
5/6/2560