พบปะกับ นศ.อุเทนถวาย

เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะสนทนากับผู้บริหาร ครูอาจารย์ และลูกหลานนักศึกษา พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์พระราชากับพัฒนาการทางการศึกษา และสืบสานพระราชปณิธานสถานศึกษาคุณธรรม” ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย โดยมีผู้บริหารเข้าร่วม เช่น ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งคณะผู้บริหาร และนักศึกษา ร่วมฟังบรรยายม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า รู้สึกยินดีที่ได้มาพบปะครูอาจารย์ ลูกหลานนักศึกษาอุเทนถวาย อันเป็นสถานศึกษาเก่าแก่ คู่บ้านคู่เมือง และถือเป็นสถานศึกษาพระราชทาน ในสมัยสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า รัชกาลที่ 6 ซึ่งถือกำเนิดมาจากโรงเรียนเพาะช่าง โดยข้อเท็จจริงแล้ว สายช่างยึดมั่นตามจารีตประเพณีว่ามีพ่อองค์เดียวกัน คือ ‘พระวิษณุกรรม’ ที่ศิษย์อาชีวะทุกคนต่างยึดเหนี่ยวเป็นหัวใจในการดำรงตนทางการศึกษาและมีสัมมาชีพอันสุจริตและมีความชำนาญการเฉพาะด้านขอฝากให้ครูอาจารย์ และลูกหลานนักเรียนอุเทนถวาย ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาคุณธรรมไปสู่ความสำเร็จ เพื่อบำเพ็ญเป็นคุณงามความดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในคราวที่พสกนิกรชาวไทยต่างมีความเศร้าโศกเสียใจต่อการเสด็จจากไปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ได้ทรงพระราชทานสอนปวงชนชาวไทย ถึงเรื่องความรู้รักสามัคคี เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา อันถือเป็นพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ โดยเมื่อเรารู้เราจะเกิดความเข้าใจ เมื่อเรารักเราจะเข้าถึงได้ และเมื่อเราสามัคคีประเทศไทยจะเกิดการพัฒนา ช่วยกันนำพาประเทศไทย สู่ความร่มเย็นเป็นสุขมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บางท่านบอกเล่าแก่ผมว่า ท่านได้เล่าเรียนมาในสายอาชีวะ แต่โชคดีที่เป็นนักฟุตบอลของสถาบันมาโดยตลอด ตกเย็นเป็นต้องซ้อมฟุตบอลแทบทุกวัน กลับบ้านมืดค่ำ ไม่มีโอกาสแม้แต่จะคิดไปตีรันฟันแทงกับใครที่ไหน พี่ๆ น้องๆ ทั้งสถาบันเดียวกันและต่างสถาบันต่างมีความรักสมัครสมานในเวลานั้น และทุกครั้งที่ท่านมองกลับมาดูรุ่นน้อง แล้วมีความรู้สึกเศร้าใจเมื่อปรากฏเป็นข่าวการทำร้ายกันเอง สงสารบุพการี ญาติพี่น้อง ที่ต้องสูญเสียชีวิตบุตรหลานไปในวัยอันไม่สมควรจึงขอฝากให้ลูกหลานเยาวชนไทยรักกันสามัคคีกัน เพราะเราทุกคนเกิดในแผ่นดินเดียวกัน จะเกิดภาคไหนก็ไทยด้วยกัน ทุกคนรักพ่อ แล้วไหนเลยจะทำให้พระองค์ท่านต้องเสียพระทัยยามเฝ้าทอดพระเนตรลงมาเห็นลูกหลานไทยยังคงแตกความสามัคคีกันอยู่ จนบางครั้งต้องสูญเสียชีวิต เสียอนาคตแทนที่จะเป็นหลักชัยให้กับครอบครัว ทดแทนคุณบุพการีในวัยชรา หากนักเรียนนักศึกษาเลิกตีกัน ขัดแย้งกัน เพราะถือศักดิ์ศรีของสถาบันเสียได้ ดั่งที่มีข่าวเกิดขึ้นในเชิงลบคราวใด ซึ่งทำให้ประชาชนชาวไทยเสียใจ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี: รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
12/9/2560