พบปะข้าราชการครูบรรจุใหม่ จ.ชลบุรี

จังหวัดชลบุรี – ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะกับข้าราชการครูบรรจุใหม่จังหวัดชลบุรี สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘การเป็นข้าราชการที่ดี’ ในการประชุมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ จ.ชลบุรี ปี พ.ศ.2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 หอประชุมสุภรณ์ วีรวรรณ โรงเรียนชลกันยานุกูล อ.เมืองชลบุรี โดยมีผู้บริหารในจังหวัดชลบุรีเข้าร่วม อาทิ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, นายธานินทร์ ชลจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี, นายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 9, นางสาวเฉิดเฉลา แก้วประเคน ผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล ฯลฯ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวกับข้าราชการครูบรรจุใหม่ในตอนหนึ่งว่า การเข้ารับราชการถือเป็นเกียรติยศแก่ทั้งตนเองและครอบครัว จงมีความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการของพระมหากษัตริย์ และร่วมกันทุ่มเทในความรับผิดชอบใหญ่หลวงในหน้าที่ราชการทางการศึกษา สนองพระมหากรุณาธิคุณ

การให้การศึกษา ถือเป็นการแนะนำ สั่งสอน และอบรม เพื่อให้ศิษย์มีความเจริญงอกงามในการเรียนรู้ คิดอ่าน มีความเข้าใจในการดำรงชีวิตที่ดีงาม ถือหลักคุณธรรมจรรยา อาชีพครูอาจารย์ คือ ผู้มุ่งมั่นให้ศิษย์นำเอาความรู้ความสามารถที่จะมีติดตัวไปจากโรงเรียน เพื่อการศึกษาต่อ ดำรงสัมมาชีพสุจริต เกื้อกูลตน เกื้อกูลบุพการี ครอบครัว และผู้อื่น ก่อให้เกิดความสมดุลอย่างเหมาะสมในการดำเนินชีวิตของแต่ละผู้แต่ละฝ่ายในสังคม ครูอาจารย์เป็นผู้มีบุญคุณใหญ่หลวง ในขณะเดียวกัน ครู คือ ผู้เป็นมิตรแท้และเข้าใจได้อย่างถ่องแท้กับศิษย์ ถือเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่แก่ศิษย์ หวังแลเห็นความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ทุกคน

ม.ล.ปนัดดา ขอให้ข้าราชการครูบรรจุใหม่ได้นำศาสตร์ของพระราชามาสู่การดำเนินปรัชญาชีวิตสู่ความสุขและความสำเร็จในหน้าที่ราชการ ร่วมกันขับเคลื่อนสืบสานพระราชปณิธานโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งมีกรอบแนวคิดที่สำคัญ 5 ประการ คือ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) การมีอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม และกล่าวในท้ายที่สุดว่า ขอเป็นกำลังใจแก่กัน และตนขอมอบความจริงใจแด่ครูทุกท่านตลอดไป

นายธานินทร์ ชลจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การประชุมพัฒนาครูบรรจุใหม่ของจังหวัดชลบุรี จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ชลบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูผู้ช่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านการศึกษาและทางราชการ ซึ่งมีครูผู้ช่วยทุกสังกัดเข้าร่วมการประชุมพัฒนาจำนวน 694 คน แยกเป็น สพป.ชลบุรี เขต 1 จำนวน 57 คน, สพป.ชลบุรี เขต 2 จำนวน 98 คน, สพป.ชลบุรี เขต 3 จำนวน 240 คน, สพม.เขต 18 จำนวน 242 คน, อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี จำนวน 50 คน และศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชลบุรี จำนวน 7 คน


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติม: สำนักงาน รมช.ศธ.
31/8/2560