พบปะข้าราชการ ศธ.ในภูมิภาค

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะข้าราชการและเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 3 จุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ขอนแก่น ภาคใต้ที่สงขลา และภาคกลางที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

● 7 เมษายน 2560 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงแรมอวานี คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อ.เมืองขอนแก่น

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้พบปะผู้บริหาร ครูอาจารย์ ศึกษานิเทศก์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด จำนวน 1,700 คน และบรรยายเรื่อง ‘ภารกิจสำคัญของโรงเรียนคุณธรรม และโครงสร้างสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด’ ตอนหนึ่งดังนี้

“โครงการโรงเรียนคุณธรรมและโครงการศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด สอนเราให้รู้และเข้าใจการทำงานร่วมกับผู้อื่นเรื่องการกระจายอำนาจทางการบริหาร และการสร้างความเป็นเอกภาพทางการบริหารให้เกิดขึ้นกับพื้นที่ แต่ชีวิตทั้งชีวิตของเรานี้เกิดมาหาใช่ดำรงอยู่เพื่อใครที่ไหนกันเสียอีก นอกจากบุพการีและต่อไปในอนาคตก็เพื่อภริยาหรือสามี หัวหน้าครอบครัว และลูกหลาน อีกส่วนหนึ่ง คือ ครูและศิษย์

แต่ละครอบครัวและสถานศึกษาย่อมคิดได้ด้วยความรอบคอบถี่ถ้วนที่บรรพชนท่านใช้คำพูดสอนไว้ว่า ชีวิตของคนไทยคนหนึ่ง ทำความดีเข้าไว้ ซื่อสัตย์สุจริตเป็นสำคัญเข้าไว้ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก แต่ให้มุ่งมั่นขวนขวายศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นตัวตั้ง เป็นเกราะกำบังตัว ชีวิตคนทุกคนอยู่กันด้วยเกียรติยศของความซื่อตรง ไม่ให้ร้ายป้ายสีใคร ไม่เอาเปรียบใครผู้ใด

แต่ละครอบครัวและบ้านเรือน แต่ละโรงเรียนจะดำรงอยู่ได้ด้วยความดีอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี มีความร่มเย็นเป็นสุข ไม่ลบหลู่ดูหมิ่นกัน ร่วมมือร่วมใจกันเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีตามพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน”


ภาพ : วรัตน์ รามสูต


8 เมษายน 2560 : ภาคใต้
โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (ครั้งที่ 3) พร้อมทั้งบรรยายเรื่อง ‘โรงเรียนคุณธรรม’ โดยได้กล่าวกับข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ดังมีใจความตอนหนึ่งดังนี้

“ความโศกเศร้าเสียใจของเราทุกคนในเวลานี้ ต้องกลับกลายเป็นแรงบันดาลใจทำให้ทุกคนมีความเข้มแข็ง มุ่งมั่น อดทน และเสียสละมากกว่าเดิมอีกหลายเท่าทวีคูณ ครูอาจารย์และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการถือเป็นข้าราชการผู้ทำหน้าที่สำคัญในการนำพาอนาคตของชาติคือลูกหลานเยาวชนสู่ความมั่นคงปลอดภัย สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ให้ลูกหลานเยาวชนเป็นผู้ตั้งมั่นหมั่นศึกษา เรียนดี เป็นคนดี มีวิชา บุพการีต้องช่วยกับครูอาจารย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้เป็นเรื่องจริงและสัมผัสได้ ได้แก่ ดำรงความซื่อตรง ความประหยัด ความเป็นสุภาพชน มีความรับผิดชอบ มีความขยันหมั่นเพียร

ที่สำคัญยิ่ง คือ การยืนหยัดรักษาความดีและความถูกต้อง ไม่ใช่พูดว่า ฉันเก่งแต่กลับทุจริตคดโกง เอาความใหญ่ความโตของที่บ้านมาโอ้อวดเพื่อนฝูงเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของตนอย่างผิด ๆ คนไทยไม่มีอัตลักษณ์เช่นนั้นแต่ไหนแต่ไรมา

หรืออย่างเช่นคำว่า ‘เจียมเนื้อเจียมตัว’ เดี๋ยวนี้ก็แปลกันอย่างผิด ๆ เรียกว่าไม่รู้จริง บ้างแปลว่าเหมือนคนไม่มีอะไรดี สู้คนอื่นเขาไม่ได้ ไม่คบหาสมาคมกับใคร ทั้งที่ตามจริงแล้วปู่ย่าตายายสอนลูกหลานไทยมาเช่นนี้ ให้ลูกหลานมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่เหิมเกริม ไม่หลงตน และกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยความสุขุมรอบคอบและมีความรับผิดชอบ เกิดความบกพร่องผิดพลาดแต่เพียงน้อยหรือไม่เกิดขึ้นเลย ตรงกับคำพูดภาษาอังกฤษว่า ‘be modest’

การยึดมั่นความดี มีไอดอลในการเลียนแบบ หรือเป็นตัวอย่างแก่ชีวิตคนในการดำรงชีวิต และมีสัมมาชีพอันสุจริต สำหรับความร่ำรวย การเรียนสูงของบุคคลหาใช่เป็นคำตอบแห่งความสำเร็จในทุกเรื่องไป บ้างขาดอัธยาศัยไมตรี บ้างขาดความจริงใจและไมตรีจิตต่อกัน บ้างไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเมื่อขาดหลักคุณธรรมยึดเหนี่ยว

มีคำตอบเดียวแก่ชีวิตคน คือ บำเพ็ญคุณความดีเพื่อตน ครอบครัว และองค์กร บ้านเมืองไทยจะน่าอยู่ขึ้นเป็นอันมาก

ในท้ายสุดนี้ ขอฝากเป็นข้อคิดสำคัญที่ว่า คนกระทรวงศึกษาธิการควรดำรงมั่นในความเข้าใจอยู่เสมอว่า กระทรวงศึกษาธิการเกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นครูของแผ่นดิน เป็นแบบอย่างที่งดงามยิ่งให้แก่เราทุกคน คนกระทรวงศึกษาธิการต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ในเชิงของการทุจริตคอร์รัปชัน และดำรงตนเป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานเยาวชนและผู้คนในสังคมสืบไป”

นอกจากนี้ ได้กล่าวฝากถึงเรื่องการศึกษา ซึ่งถือเป็นคำตอบแก่ชีวิตและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ครอบครัวและสังคม เพื่อพัฒนาไปสู่สังคมคุณภาพ โดยการศึกษากับการปกครองต้องผสานควบคู่กัน สร้างสังคมสุจริตธรรม ประกอบด้วยองค์กรที่ต่างยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล และเรื่องการศึกษาต้องถือเป็นวาระสำคัญอันดับ 1 ของประเทศ


ภาพ : บัลลังก์ โรหิตเสถียร


9 เมษายน 2560 : ภาคกลาง
โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ กรุงเทพฯ


ภาพ : อิทธิพล รุ่งก่อน


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
ขอบคุณ: เอกสารข่าว สนง.รมช.ศธ.
9/4/2560