พบปะครูผู้ช่วย จ.ประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ – ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายและการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย พ.ศ.2560 ที่บรรจุใหม่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งพบสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรมโรงแรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) รัตนโกสินทร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ห้องรัตนโกสินทร์ บอลรูม มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูบรรจุใหม่ทุกสังกัดของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพราะการเข้ารับราชการถือเป็นเกียรติยศ ความภาคภูมิใจทั้งตนเองและครอบครัว จงมีความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการของพระมหากษัตริย์ และร่วมกันทุ่มเทในความรับผิดชอบใหญ่หลวงในหน้าที่ราชการทางการศึกษา สนองพระมหากรุณาธิคุณ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูอาจารย์ ซึ่งนอกจากจะเป็นผู้มีบุญคุณใหญ่หลวงต่อลูกศิษย์แล้ว ครูคือผู้เป็นมิตรแท้และเข้าใจได้อย่างถ่องแท้กับศิษย์ ถือเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่แก่ศิษย์ จึงขอให้ครูบรรจุใหม่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี (Role Model) ให้แก่ศิษย์ และฝากหน่วยงานต้นสังกัดให้คำแนะนำเกี่ยวกับความก้าวหน้าในชีวิตราชการ รวมทั้งดูแลขวัญกำลังใจและสวัสดิการแก่ครู เพราะอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีความเสียสละอย่างแท้จริง

สำหรับนักเรียนนักศึกษาซึ่งเกิดมาในรัชกาลที่ 9 ต้องการให้ลูกหลานได้ยึดมั่นในหลักคุณธรรม เพราะจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า มีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซึ่งถือเป็นหลักคุณธรรมพื้นฐานที่ช่วยให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้ ยึดมั่นหน้าที่พลเมืองอันดี ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น ไม่ให้ร้ายป้ายสีผู้อื่น ไม่กล่าวคำเท็จ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนให้ดีที่สุด

อีกทั้งขอให้น้อมนำกระแสพระราชดำรัส หรือพระบรมราโชวาทของในหลวงมาประพฤติปฏิบัติ เช่น

“การให้ความรู้นั้นมีค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทอง”  หรือ
เราทั้งหลายเฉพาะได้เกิดมาในประเทศนี้รวมกันแล้ว บางคนก็ต้องอยู่ในตำแหน่งอันใหญ่ บางคนก็อยู่ในตำแหน่งอันน้อย แต่แม้ว่าจะมียศตำแหน่งแปลกกันในระหว่างพวกเราฉันใดก็ดี ก็ยังมีหน้าที่อันหนึ่งซึ่งเราทั้งหลายย่อมมีอยู่เหมือนกันหมด คือ ว่ามีหน้าที่ที่จะต้องมีรักซึ่งกันและกัน แลจะต้องกระทำการตามกำลังของตนที่จะกระทำได้ เพื่อให้บ้านเมืองของเรามีความสุข รุ่งเรืองขึ้น  ซึ่งเป็นพระบรมราโชวาทในรัชกาลที่ 5

ประการสำคัญ คือ น้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เป็นหัวใจของนักการศึกษา คือ “รู้ รัก สามัคคี และเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพราะเมื่อทุกอย่างเริ่มจากการรู้จริง ก็จะทำให้เกิดความเข้าใจและรักที่จะทำ และเมื่อเรารัก สิ่งใด ก็จะเข้าถึงสิ่งนั้นได้ง่าย เมื่อเราสามัคคี ก็จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ ม.ล.ปนัดดา ได้ขอความร่วมมือจากครู อาจารย์ และนักศึกษา ได้ร่วมกันขับเคลื่อนกรอบแนวคิดที่สำคัญของโรงเรียนคุณธรรม 5 ข้อ ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) อุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนรักษาเอกลักษณ์ของชนชาติไทย ทั้งการไหว้ การวางตัวให้เหมาะสม และการอ่อนน้อมถ่อมตน และช่วยกันขยายผลในเรื่องของโรงเรียนคุณธรรมไปสู่สถานศึกษาอื่น ๆ เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9


พบปะครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ จ.ประจวบคีรีขันธ์


พบปะครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ จ.ประจวบคีรีขันธ์พบปะสนทนากับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวังไกลกังวล


พบปะสนทนากับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวังไกลกังวล


พบปะสนทนากับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวังไกลกังวล


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
28/9/2560