พบปะครูผู้ช่วย จ.เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ – ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายและการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย พ.ศ.2560 ที่บรรจุใหม่ จ.เชียงใหม่

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) เชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การมอบนโยบายและพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 358 คน โดยได้รับเกียรติจาก ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะคณะผู้บริหารและครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการเป็นข้าราชการที่ดี” ที่ห้องประชุมชั้น 6 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวมีใจความตอนหนึ่งว่า คนที่มาเป็น “ครู” มิใช่เรื่องของความบังเอิญ และไม่ใช่อาชีพที่ใครจะมาทำก็ได้ แต่คนที่มาเป็นครูต้องมีความตั้งใจตั้งแต่เริ่มต้น ในการอุทิศตน มุ่งมั่น ทุ่มเท และมีความเสียสละอันยิ่งใหญ่ เพื่ออบรมบ่มสอนลูกหลานเยาวชนไทย โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ วิทยาการต่าง ๆ ตลอดจนสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชดำรัสฝากความหวังไว้กับครูว่า “เป็นครูใช่ไหม ฝากเด็ก ๆ ด้วยนะ ช่วยสอนให้เขาเป็นคนดี

โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ นับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ายิ่ง เพราะเป็นผู้ที่มีบทบาท และเป็นกำลังอันสำคัญในการพัฒนาวิธีการเรียนการสอนตลอดจนสื่อและบทเรียนให้มีความน่าสนใจ น่าติดตาม มีความสนุกท้าทาย มีการนำเสนอหนังสืออ่านประกอบหน้าชั้นเรียน ที่จะช่วยจูงใจให้การเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และมีการทำงานเป็นหมู่คณะ อันจะส่งผลต่อความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนตามแนวการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมุ่งผลิตคนดีมีคุณธรรมออกสู่สังคม เป็นทั้งขวัญและกำลังใจแก่บุพการี ครูอาจารย์ และสังคมของคนในชาติ ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สืบไป

ในโอกาสนี้ จึงขอเป็นกำลังใจให้กับครูทุกคน และขอฝากให้มีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่องานที่ทำ เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศ ด้วยความรับผิดชอบ รู้รักสามัคคี มีสติสัมปชัญญะและพินิจพิเคราะห์งานต่าง ๆ ในขอบเขตหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมย้ำเตือนให้ยึดถือกฎระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด อย่าได้ปฏิบัติตามคำสั่งอันมิชอบหรือไม่สุจริต ที่อาจจะส่งกระทบกับการศึกษาไทยในอนาคต

นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ครูเป็นผู้ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กำหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพรอบด้าน และปฏิบัติการสอนอย่างเต็มกำลังความสามารถ

ดังนั้น ศธจ.เชียงใหม่ จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ขึ้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเชิงวิชาการของครูรุ่นใหม่ ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาสมรรถนะที่สูงขึ้น สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครูมืออาชีพ ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดี มีเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็ง และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

โดยในปีนี้ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวม 1,139 คน และมีครูผู้ช่วยที่สะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ จำนวน 358 คน ประกอบด้วย ครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 – 2, สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ตลอดจนนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2560

ทั้งนี้ ในวันเดียวกันเวลา 10.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปี 2561 (โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2018) ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่มาเข้าร่วมโครงการ กว่า 3,000 คน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวแสดงความขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทเซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ที่จัดโครงการดี ๆ มาอย่างต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ปี 2533 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ต่อการศึกษาของลูกหลานเยาวชน ให้ได้รับโอกาสเข้าถึงการถ่ายทอดวิชาการจากครูบาอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยในการจัดโครงการในพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ สร้างความปลื้มใจแก่ตนเป็นอย่างมาก เพราะมีนักเรียนที่สนใจใฝ่เรียนรู้เข้าร่วมจำนวนมาก แม้หอประชุมจะรองรับนักเรียนได้ไม่ทั้งหมด แต่ก็ทราบว่าได้มีการเผยแพร่ภาพทางสื่อออนไลน์ ให้นักเรียนได้ติดตาม ตลอดจนมีเอกสารวิชาการแจกให้ด้วย จึงขอขอบคุณผู้จัดไว้ ณ โอกาสนี้

ในส่วนของลูกหลานเยาวชน ขอฝากให้หมั่นเรียนรู้ ศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนค้นคว้าข้อมูลความรู้ต่าง ๆ โดยถือความเพียรเป็นที่ตั้ง ให้สมกับที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานสอนแก่ปวงชนชาวไทยไว้ ว่า “ความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงจะเกิดขึ้นได้ ก็จากความเพียรด้วยกันทั้งสิ้น” และในเรื่องของความรู้ที่นักเรียนจะได้รับในครั้งนี้ ต้องพยายามนำไปพัฒนาต่อยอดสู่การพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น ในวิชาภาษาอังกฤษ นอกจากจะต้องคำนึงถึงหลักไวยากรณ์ที่ถูกต้องแล้ว การเลือกใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องเหมาะสมและการพูดสื่อสารด้วยจังหวะจะโคนที่พอดิบพอดี ก็เป็นเรื่องสำคัญสำหรับการสื่อสารกับนานาประเทศอย่างเป็นสากล ส่วนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จะต้องอาศัยความเข้าใจในหลักการที่ถ่องแท้ จึงจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง และสำหรับวิชาสังคมศึกษา ซึ่งมีขอบเขตความรู้ที่กว้างขวาง หลากหลาย เป็นรายละเอียดที่ต้องอาศัยการศึกษา ค้นคว้า ติดตามสถานการณ์ข้อมูลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ จึงจะสามารถเท่าทันความเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการต่าง ๆ มาตามลำดับ

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปี 2018 ได้ขยายขอบข่ายการจัดโครงการให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการติวเข้ม (สด) พร้อมกับส่งสัญญานภาพและเสียงผ่านดาวเทียม ตลอดจนเครือข่ายโทรคมนาคมไปยังพื้นที่เป้าหมาย 4 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ สงขลา และขอนแก่น


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: ถ่ายภาพ
3/9/
2560