พบปะนักเรียนราชวินิตบางเขน

โรงเรียนราชวินิตบางเขน (ร.น.บ.) – เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนกว่า 500 คน ในช่วงหลังเคารพธงชาติ โดยขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ตามกรอบแนวคิดสำคัญ 5 ด้าน ร่วมกับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ พร้อมฝากสร้างความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมอันดับต้น ๆ ที่ต้องให้ความสำคัญและสร้างให้เกิดขึ้นจริง เพื่อนำสู่การสร้างและพัฒนาชาติสู่ความเจริญรุ่งเรือง

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า ขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียนก็ย่อมมีความสง่างาม มีความน่าเชื่อถือ และสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้เรียน ครูอาจารย์ และพ่อแม่ผู้ปกครองอยู่แล้ว ยิ่งเป็นโรงเรียนพระราชทาน เป็น 1 ในโรงเรียนราชวินิต 8 แห่ง ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งโรงเรียนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนราชวินิตบางเขน” พร้อมให้อัญเชิญ “พระมหาพิชัยมงกุฎ” เป็นตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน นับเป็นความภาคภูมิใจของนักเรียนและครูที่ได้เรียนได้สอนในโรงเรียนอันทรงเกียรติแห่งนี้ และควรที่จะดำรงตน ดำเนินงาน และกิจกรรม เพื่อให้สมควรแก่การเป็นสถานที่อบรมกุลบุตร กุลธิดา ให้เป็นคนดี โดยพระราชา

ดังนั้น เหตุที่มาในวันนี้ เพื่อขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้เกิดขึ้นจริง ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีกรอบแนวคิดสำคัญ 5 ข้อที่จะต้องดำเนินการ ได้แก่ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต ขอเน้นให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาเป็นอันดับต้น ๆ พร้อมฝากความหวังไว้กับครูทุกคน ที่จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการอบรมบ่มสอนลูกหลาน ให้ยึดมั่นความซื่อสัตย์ในการดำเนินชีวิต การเรียน ตลอดจนการทำงานเมื่อเติบใหญ่ในภายภาคหน้า

ซึ่งเชื่อว่า “จากจุดเล็ก ๆ ในโรงเรียน หากทำพร้อม ๆ กันทั่วประเทศ ก็จะเกิดเป็นพลังความดี ที่จะส่งผลต่อการสร้างชาติและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้ในอนาคตอันใกล้ และอาจเชื่อมโยงไปสู่การจัดอันดับความซื่อสัตย์ของประเทศจากการสำรวจระดับนานาชาติต่อไปด้วย”

ทั้งนี้ ในส่วนของส่วนราชการและข้าราชการส่วนใหญ่ของประเทศ ก็มิได้นิ่งนอนใจ ทุกคนต่างมีความตระหนักและพยายามที่จะมุ่งเน้นการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อจุดหมายเดียวกันก็คือ ความมุ่งหวังให้ความซื่อสัตย์สุจริตช่วยขับเคลื่อนประเทศไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องเช่นกัน

ท้ายสุดนี้ ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นหลักคิดให้ลูกหลานนำไปใช้ในการดำรงตนอย่างเหมาะสมตามหน้าที่และความรับผิดชอบ คือ “… วัยเด็กเป็นวัยเริ่มต้น เป็นวัยเตรียมตัวเพื่อสร้างความเจริญมั่นคงในชีวิต เด็ก ๆ จึงควรรีบขวนขวายศึกษา จักได้มีความฉลาดรอบรู้ ว่าอะไรคือความดี และอะไรคือความเสื่อมเสีย เพื่อนำทางชีวิตของตนไปสู่ความสุข ความเจริญได้โดยถูกต้องและสมบูรณ์ …” พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2527

“โรงเรียนราชวินิตบางเขน” เดิมชื่อ “โรงเรียนบางเขนวิทยา” เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ก่อตั้งเมื่อปี 2529 โดยพระครูสุวรรณสุทธารมย์ คณะกรรมการวัดทองสุทธาราม ต่อมาในปี 2530 จึงได้เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 200 คน จากนั้นได้มีการพัฒนาอาคารเรียนและสภาพโดยรอบโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี 2534 โรงเรียนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนราชวินิตบางเขน” เพื่อเป็นไปตามพระราชดำริของพระองค์ในการจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งคำว่า “ราชวินิต” เป็นนามพระราชทาน ความหมายว่า “สถานที่อบรมกุลบุตรกุลธิดาให้เป็นคนดี” พร้อมให้อันเชิญ “พระมหาพิชัยมงกุฎ” เป็นตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน (ปัจจุบันมีโรงเรียนเครือราชวินิตรวม 8 แห่ง)

ปัจจุบันโรงเรียนราชวินิตบางเขน ตั้งอยู่เลขที่ 22/18 ซอยชินเขต ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง กรุงเทพฯ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 มีนักเรียน 1,781 คน ดำเนินงานโดย ดร.สันต์ธวัช ศรีคำแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภายใต้วิสัยทัศน์ “โรงเรียนมุ่งจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสู่ความเป็นสากล เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของชุมชน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นสากล พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและเครือข่ายทางการศึกษา

คติพจน์: มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชน
ต้นไม้และดอกไม้ประจำโรงเรียน: ต้น-ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์
สีประจำโรงเรียน: สีกรมท่า-ขาว


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
12/7/2560