พบปะนักเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณธรรม” แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โดยมีนางสาวลานทิพย์ ทวาทศิน ผู้จัดการโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ดร.ผุสดี ตามไท ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย คณาจารย์ ลูกหลานนักเรียน ให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังการบรรยายม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า โดยส่วนตัว รู้จักโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยมาตั้งแต่สมัยเด็ก เนื่องจากคุณแม่เป็นศิษย์เก่าของสถานศึกษาแห่งนี้ ทำให้มีโอกาสได้ติดตามคุณแม่มาที่โบสถ์ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยในโอกาสต่าง ๆ เป็นประจำ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยมีนักเรียนที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อย ไหว้สวย มีความเป็นกุลสตรี ดำรงเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทยได้อย่างงดงาม ดังนั้นลูกหลานนักเรียนต้องมีความภาคภูมิใจที่ได้เข้าศึกษาในสถานศึกษาอันทรงเกียรติแห่งนี้ในเรื่อง”ศาสตร์พระราชา” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ลูกหลานสามารถน้อมนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ คือ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งรัฐบาลส่งเสริมให้ทุกส่วนราชการน้อมนำไปประยุกต์ใช้ และเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง อีกทั้งเรื่องศีลธรรมจรรยา เป็นสิ่งที่ครบถ้วนครอบคลุมถึงความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร กตัญญูรู้คุณ และเคารพพ่อแม่ครูอาจารย์ โดยจะเห็นได้ว่าในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานสอนสิ่งต่าง ๆ ไว้ให้กับปวงชนชาวไทยมากมาย ทำให้ความคิดถึงที่คนไทยมีต่อพระองค์เป็นอะไรที่สุดจะพรรณนาได้ ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในต่างจังหวัด ยังพบว่าประชาชนรวมตัวกันนั่งทำดอกไม้จันทน์เพื่อเตรียมความพร้อมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9อีกสิ่งหนึ่งที่พวกเราสามารถช่วยกันทำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ คือการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งมีกรอบแนวคิดสำคัญ 5 ประการ คือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม โดยขอให้ลูกหลานวัฒนาวิทยาลัยทุกคนช่วยกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้สมกับปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า “คุณธรรม นำ วิชาการ” และคำขวัญของโรงเรียนที่ว่า “ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชาติ เทิดทูนศาสน์กษัตริย์” ตลอดจนขอให้ลูกหลานมีความคิดที่ถูกต้อง มีทัศนคติและวิสัยทัศน์ที่ดีงาม ยึดมั่นการเป็นนักการศึกษาที่ดีด้วยอรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
27/7/2560