พบปะนักเรียนเทพศิรินทร์

เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 8.00 น. หลังเคารพธงชาติ,  ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะสนทนากับครู ผู้บริหาร และนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ (Debsirin School) เพื่อร่วมขยายผลการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยนายอนันต์ ทรัพย์วารี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับและร่วมรับฟัง

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า ภูมิใจที่ได้กลับมา “โรงเรียนเทพศิรินทร์” หรือชื่อย่อ ท.ศ. ซึ่งเป็น “โรงเรียนหลวงพระราชทาน” ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีพระชนมายุครบเบญจเพส มีพระราชดำริที่จะสร้างพระอารามเพื่อทรงอุทิศพระราชกุศลถวายสนองพระเดชพระคุณแด่องค์พระราชชนนี คือ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาวัดเทพศิรินทราวาสขึ้น โดยได้รับการสถาปนาจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2428 ด้วยพระราชปรารภที่จะทำนุบำรุงการศึกษาเล่าเรียนให้เจริญแพร่หลายขึ้นโดยรวดเร็ว จึงมีพระบรมราชโองการให้จัดการศึกษาสำหรับราษฎรขึ้น โดยพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าดิศวรกุมาร (กรมพระยาดำรงราชานุภาพ) ได้จัดตั้งโรงเรียนปริยัติธรรมบาลี ขึ้นภายในวัดเทพศิรินทราวาส โดยในช่วงแรกของการจัดตั้งโรงเรียนนั้น โรงเรียนเทพศิรินทร์ได้อาศัยศาลาการเปรียญภายในวัดเทพศิรินทราวาสเป็นที่ทำการเรียนการสอน

ทั้งนี้ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นโรงเรียนรัฐบาลชายล้วนขนาดใหญ่ และเป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเข้ารับการศึกษา คือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 นอกจากนี้ยังมีนักเรียนเก่าที่ดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมืองมากมาย อาทิ นายกรัฐมนตรีไทย 4 คน รวมถึงนายกรัฐมนตรีคนแรกแห่งมาเลเซีย คือ “ตนกู อับดุล ราห์มาน”

จากการที่ได้เดินทางไปพบปะนักเรียนหลายแห่งทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทำให้ได้แลเห็นสภาพความพร้อมของแต่ละสถานที่ในโรงเรียนต่าง ๆ เช่น โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ซึ่งเป็นโรงเรียนสตรีล้วนที่ไม่มีอาคารหอประชุม การพบปะสนทนากับนักเรียนจึงใช้สถานที่บริเวณสนามบาสเก็ตบอล ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีทิวทัศน์ที่สวยงาม และในวันพรุ่งนี้ (14 มิถุนายน) ก็จะเดินทางไปพบปะนักเรียนโรงเรียนผดุงนารี และโรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม เพื่อร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม เช่นเดียวกับที่ได้เดินทางมา ณ โรงเรียนแห่งนี้

สิ่งสำคัญที่ต้องการมาพบปะกับนักเรียน ครู ผู้บริหาร เพื่อต้องการให้ช่วยขยายผลหลักการ และคำมั่นสัญญา 5 ข้อของการเป็นโรงเรียนคุณธรรม คือ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) อุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งตรงกับเอกลักษณ์ของโรงเรียนเทพศิรินทร์อยู่แล้ว และในการประชุมคณะรัฐมนตรี ก็จะได้รายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบการเดินทางออกไปพบปะสนทนากับนักเรียนและครูในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศด้วย


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: ถ่ายภาพ
13/6/2560