พบปะนักเรียน รร.วัดสระเกศ

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมเยียนพบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ และลูกหลานนักเรียน โรงเรียนวัดสระเกศ เรื่อง ‘สืบสานพระราชปณิธาน โรงเรียนคุณธรรม’ ภายหลังเคารพธงชาติ ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนวัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยมีนายทศพล สังข์ทิตนุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตนักศึกษาฝึกสอน และนักเรียน ให้การต้อนรับ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า โรงเรียนวัดสระเกศเป็นโรงเรียนคู่บ้านคู่เมือง และเป็นที่รู้จักกล่าวขานของประชาชนชาวไทยมาช้านานถึง 119 ปีแล้ว อีกทั้งเป็นที่ทราบกันดีว่ามีศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากโรงเรียนวัดสระเกศหลายท่าน ประสบความสำเร็จในชีวิตและเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศ จึงขอขอบคุณครูอาจารย์ทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ช่วยกันอบรมสั่งสอนลูกศิษย์มาทุกรุ่นทุกสมัย จึงทำให้เกิดความสำเร็จขึ้นได้

สำหรับการมาเยี่ยมเยียนในครั้งนี้ เพื่อมาขอความร่วมมือผู้บริหาร คณาจารย์ และลูกหลานนักเรียนโรงเรียนวัดสระเกศทุกคน ให้ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งมีตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม 5 ข้อ ได้แก่ 1) ความพอเพียง โดยขอให้ลูกหลานเยาวชนยึดหลักปรัชญาความพอเพียงในการดำรงชีวิต 2) ความกตัญญู เป็นสิ่งสำคัญ เพราะการเป็นคนดีนั้นขาดความกตัญญูไม่ได้ ความกตัญญูจึงเป็นสัญลักษณ์ของคนดี 3) ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างชาติ และพัฒนาประเทศให้มีความเจริญ ดังคำกล่าวที่ว่า “สังคมที่ดีจะเกิดขึ้นได้ สังคมนั้นต้องมีความซื่อสัตย์หรือมีหลักธรรมาภิบาล” 4) ความรับผิดชอบ โดยลูกหลานนักเรียนต้องมีความรับผิดชอบในการดำรงชีวิตและรักษาคำพูดของตน และ 5) การมีอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม

หากทุกคนสามารถร่วมกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมได้ ก็จะเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ลูกหลานนักเรียนเป็นนักการศึกษาที่ดีและเป็นคนดีมีคุณธรรม ตลอดจนเป็นการทำความดีถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วย

นอกจากนี้ ขอฝากข้อคิดกับลูกหลานนักเรียนโรงเรียนวัดสระเกศทุกคน โดยขอให้ดำรงชีวิตบนความไม่ประมาท ตั้งอยู่ในความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระวังเรื่องค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง เพราะสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครจะไม่เหมือนกับสถานศึกษาในต่างจังหวัด เนื่องจากความแตกต่างในการใช้ชีวิตในสังคม ทั้งนี้ ขอบคุณนิสิตนักศึกษาฝึกสอน ที่มาช่วยฝึกสอนและฝึกประสบการณ์สอนของตนเอง เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกสอนแล้วขอให้ไปเป็นครูที่ดีของชาติ และสอนเด็กให้เป็นคนดีต่อไป

นอกจากภารกิจดังกล่าวในวันเดียวกันแล้ว ม.ล.ปนัดดา ได้เป็นประธานพิธีมอบรางวัลเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน แก่เครือข่ายครูที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 73 กลุ่ม และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ในโครงการ “เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท” จัดโดยมูลนิธิครูของแผ่นดิน ณ ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก

ซึ่งได้กล่าวมีใจความตอนหนึ่งว่า คำว่าครู และการทำงานของครูนั้น ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ที่มุ่งผลลัพธ์เกิดกับลูกหลานที่จะเป็นอนาคตให้กับประเทศ หากครูอาจารย์ ผู้อำนวยการหรือครูใหญ่ เข้มแข็ง ยั่งยืน มุ่งมั่นอดทน เชื่อว่าความสำเร็จในการบ่มเพาะบ่มสอนนักเรียน ให้มีทักษะ ความสามารถ และเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ที่ขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปได้ไม่ยาก ขอให้ผู้ใหญ่ทั้งหลาย โดยเฉพาะครู ที่สอนและคลุกคลีอยู่กับเด็ก ๆ ร่วมกำหนดคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานเยาวชน เป็นเข็มทิศให้กับสังคมในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งเรื่องของแบบอย่างหรือ Idol จะเป็นต้นแบบที่ดีได้ ก็ต้องอาศัยความรัก ความผูกพัน ความมุ่งมั่นที่จะหวังให้ลูกหลานของเราเป็นคนดี เป็นเด็กดี โดยต้องสร้างและสานความผูกพันระหว่างกันอย่างต่อเนื่องยาวนาน พร้อมต้องอาศัยความอดทน ทุ่มเท และเสียสละในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพราะการสร้างคนให้มีคุณธรรมจริยธรรมคงสร้างไม่ได้เพียงในวันสองวัน

พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาส ประธานกรรมการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน กล่าวรายงานการจัดงานว่า มูลนิธิครูของแผ่นดิน ได้ดำเนินโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท โดยเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 เพื่อต้องการที่จะพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ประพฤติตนเป็นครูดีของแผ่นดิน มีศีลธรรม อุดมด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู เจริญรอยตามพระยุคคลบาท ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ว่า “ให้ครูรักนักเรียน นักเรียนรักคร,ู ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่แข่งขันกัน ให้แข่งขันกับตนเอง ให้เด็กเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่ช้ากว่า และให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทำร่วมกัน เพื่อให้เกิดความสามัคคี” โดยใช้กระบวนการสร้างแรงบันดาลใจ และกระบวนการกลุ่ม Professional Learning Community (PLC) เพื่อพัฒนาครูที่เข้าร่วมโครงการ

จากการดำเนินโครงการรุ่นแรก ซึ่งมีผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วม 2,539 คน (400 กลุ่ม) จาก 18 จังหวัดทั่วประเทศ พบว่ามีครูดีที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 3 ด้าน จำนวน 73 กลุ่ม ได้แก่ การครองตน การครองคน การครองงาน รวมทั้งยังเกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตนเอง เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ช่วยยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู ตลอดจนพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วย เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า การเป็นครูดีไม่ใช่เรื่องง่าย ครูที่ดีต้องรู้จักเปิดใจให้คนอื่น มีคุณธรรมจริยธรรม โดยครูจะต้องดูแลศิษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียม รู้จักทำตัวเป็นผู้ปิดทองหลังพระก่อน หมั่นฝึกฝนตัวเองเป็นประจำสม่ำเสมอ เมื่อนั้นคุณค่าของครูจะเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอน

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ม.ล.ปนัดดา ได้ไปพบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ และลูกหลานนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ศาสตร์พระราชากับพัฒนาการทางการศึกษา’ ณ หอประชุมเทพผดุงพร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เขตทวีวัฒนา โดยมีนายไชยา กัญญาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน ให้การต้อนรับ


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี, อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
23/6/2560