พบปะนักเรียน รร.วัดสังเวช

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 343/2560
“ปนัดดา” พบปะนักเรียน รร.วัดสังเวช


เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมเยียนพบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ และลูกหลานนักเรียน โรงเรียนวัดสังเวช เรื่อง ‘โรงเรียนคุณธรรม’ ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวมีใจความตอนหนึ่งว่า ต้องการมาพบเพื่อขอความร่วมมือโรงเรียนให้ร่วมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้เกิดขึ้นจริง ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนขอให้ครูบาอาจารย์ นักเรียน และพ่อแม่ผู้ปกครอง ร่วมกันทำความดีเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ก่อนที่จะมีพิธีสำคัญในช่วงเดือนตุลาคมนี้ พร้อม ๆ กับการดำรงไว้ซึ่งการเป็นต้นแบบของโรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธ และอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า “ลูก ว.ว. มีน้ำใจ” ทั้งมีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปัน เกื้อกูลซึ่งกันและกัน และเห็นคุณค่าของผู้อื่นเป็นสำคัญ 

ศาสตร์พระราชาประการหนึ่งที่จะขอหยิบยกขึ้นมาในครั้งนี้คือ การดำรงตนเหมือน “น้ำที่มีอยู่ครึ่งแก้วเสมอ” ซึ่งแก้วที่มีน้ำอยู่เพียงครึ่งเดียว เปรียบเสมือนคนที่พร้อมจะเติมทุก ๆ สิ่งเข้ามาในชีวิต ยอมรับสิ่งใหม่ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะโยกย้ายน้ำที่มีอยู่ในแก้วไปเติมให้กับแก้วใบอื่นอยู่เสมอ ต่างจากน้ำที่เต็มแก้ว เพราะจะไม่สามารถรับสิ่งใด ๆ ได้แล้ว หากเทน้ำเข้าไปอีกก็จะล้นแก้ว กลายเป็นคนที่ไม่รับฟังสิ่งใหม่ และมีความคิดสุดโต่งไปทางด้านใดด้านหนึ่งอย่างชัดเจน

นายภิญโญ ภูศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังเวช กล่าวว่า ที่ผ่านมาโรงเรียนและครูน้อมนำศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเฉพาะหลักการทรงงานที่เป็นการ “ระเบิดจากภายใน” สำหรับเป็นแนวทางดำเนินงานและจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม โดยโรงเรียนพยายามที่จะศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วน ครอบคลุม และทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อนจะลงมือทำงานใด จากนั้นจึงทำตามลำดับขั้นตอน ด้วยความเพียรพยายาม ความรักสมัครสมานสามัคคี และการมีส่วนร่วมจากทุกคนในโรงเรียน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งด้วย

“โรงเรียนวัดสังเวช” เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนวัดสังเวชวิศยาราม (ตามชื่อวัด) เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2428 โดยอาศัยมูลบทบรรพกิจ ต่อมาจึงใช้หลักสูตรของกระทรวงธรรมการและพระราชบัญญัติประถมศึกษา ตามลำดับ แต่ในปี พ.ศ.2485 ต้องปิดการเรียนการสอนเนื่องจากเกิดภาวะสงคราม จนกระทั่งในปี พ.ศ.2496 พระเทพมุนี (ทรัพย์ โฆสโก) เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามในขณะนั้น (ต่อมาได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระวันรัต) ตระหนักในความสำคัญของการศึกษา จึงได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นอีกครั้งบนที่ดินของวัด จำนวน 5 ไร่ 200 ตารางวา และจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดสังเวช” มาจนถึงทุกวันนี้

ปัจจุบันโรงเรียนตั้งอยู่ที่ 108 ถนนลำพู แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียน จำนวน 210 คน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ จำนวน 16 คน โดยดำเนินงานภายใต้พันธกิจเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียน, พัฒนาครูเพื่อให้เป็นมืออาชีพ, พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เทียบเคียงมาตรฐานสากล, สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

วิสัยทัศน์: พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีความรู้คู่ความเป็นไทย ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล
ปรัชญา: ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
อัตลักษณ์: ลูก ว.ว. มีน้ำใจ
เอกลักษณ์: โรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธ
สีประจำโรงเรียน: สีม่วง-แดง


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
4/7/2560