พบปะนักเรียน รร.สุราษฎร์ธานี

รมช.ศธ.”ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล” พบปะเยี่ยมเยียนครู-นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เน้นย้ำและฝากลูกหลานนักเรียนทุกคนให้ช่วยกันสืบสาน “ศาสตร์พระราชา” และร่วมกันสานต่อพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้คงอยู่กับลูกหลานอย่างยั่งยืนสืบไป

จังหวัดสุราษฎร์ธานี – วันนี้ (วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560) เวลา 10.30 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมเยียนและพบปะสนทนากับคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี พร้อมกับการบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ศาสตร์พระราชาจะดำรงอยู่กับลูกหลานตลอดไป และโครงการการใช้ภาษาต่างประเทศ (Diplomatic Language, ภาษาทางการทูต) ณ อาคาร100 ปี หอประชุมใหญ่ ครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า รู้สึกปลื้มปิติและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กรุณาให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และลูกหลานนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีแห่งนี้ซึ่งมีการดำเนินงานด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนมากว่า 100 ปี

กิจกรรมต่าง ๆ ที่นักเรียนได้นำเสนอในครั้งนี้ ล้วนแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางการศึกษาของลูกหลานนักเรียนโรงเรียนแห่งนี้ ในฐานะศิษย์เก่าและเป็นผลผลิตหนึ่งของโรงเรียนแห่งนี้ รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นความเก่ง ความก้าวหน้าของลูกหลานเหล่านี้ ที่จะสามารถพัฒนาเติบโตไปเป็นกำลังของชาติต่อไปในอนาคต ดังเช่นคติพจน์ที่ว่า “นิมิตตํ สาธุรูปานํ กตญญู กตเวทิตา ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี” ซึ่งเป็นคติพจน์ที่ลูกหลานนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ต่างยึดถือและปฏิบัติมาโดยตลอด

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจที่ได้มีโอกาสมาพบปะกับคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ และลูกหลานนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ความ “รู้ รัก สามัคคี” ถือเป็นพื้นฐาน และเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการดำเนินชีวิต เป็นที่มาของการก่อเกิดเป็นโรงเรียนคุณธรรมในปัจจุบัน ภายใต้กรอบแนวคิดสำคัญ 5 ประการ คือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ทรงมีพระราชปณิธานเรื่อง “โรงเรียนคุณธรรม” เพื่อให้ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และลูกหลานนักเรียนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรม ควบคู่กับการมีความรู้ทางวิชาการ หากมีทั้งสองอย่างนี้ควบคู่กันแล้ว ก็ถือได้ว่ามีองค์ประกอบของชีวิตที่สมบูรณ์ ส่งผลให้การศึกษามีคุณภาพและเกิดการพัฒนาอย่างมีระบบแบบแผนมากขึ้น

เรื่องการศึกษาเป็นปัจจัยที่สำคัญของการพัฒนา ขอฝากลูกหลานนักเรียนให้รักการอ่านหนังสือ เพราะการอ่านหนังสือเป็นการฝึกนักเรียนในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการพูด การคิด การเขียน การย่อความด้านภาษาที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เป็นการฝึกทักษะการสื่อสารให้มีความคล่องแคล่ว ใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องเหมาะสม โดยครูอาจารย์สามารถส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบ “Extra Reading” ทั้งในชั่วโมงเรียน และกิจกรรม Home room เพื่อฝึกและส่งเสริมทักษะที่เกิดจาการอ่านหนังสือได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับการใช้ภาษา ขอให้ลูกหลานนักเรียนนำทักษะทางภาษาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน รู้สึกปลาบปลื้มใจที่ได้เห็นความสามารถทางด้านภาษาของลูกหลานโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ที่ใช้ภาษาได้คล่องแคล่ว มั่นใจ และมีความสุภาพเรียบร้อย ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี จึงขอฝากให้รักษาคุณภาพนี้ไว้ เพื่อใช้ภาษาอย่างระมัดระวัง และถูกต้อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้อง ๆ รุ่นต่อไป และขอฝากลูกหลานนักเรียนเหล่านี้ไว้กับครูอาจารย์ทุกท่าน เพราะท่านคือต้นแบบและแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนเหล่านี้ ขอให้มีคุณธรรม จริยธรรม คู่ไปกับการเรียนการสอนทางวิชาการ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 นี้ให้คงอยู่ตลอดไป

นายพิสิษฐ ศักดา ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี กล่าวถึงโรงเรียนสุราษฎร์ธานีว่า เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 2,789 คน เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา จัดการศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) และจัดการเรียนการสอนที่เน้นความสามารถทางภาษาอังกฤษ หรือ English Program

ั้งนี้ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยส่งเสริมให้นักเรียนยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และนำวิชาการ เพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิต และช่วยกันสืบสานศาสตร์พระราชาให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ

ในการนี้ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารท้องถิ่น และแขกผู้มีเกียรติจำนวนมาก ร่วมให้การต้อนรับ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ในการมาเยือนครั้งนี้ด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง


จงจิตร ฟองละแอ: สรุป
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: เรียบเรียง
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า, ธเนศ งามสถิร: ถ่ายภาพ
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.: รายงาน
22/11/2560