พบปะนักเรียน

“ปนัดดา” พบปะนักเรียน
โรงเรียนราชวินิต มัธยม และมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนราชวินิต มัธยม เพื่อร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ในช่วงเวลาหลังเคารพธงชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณลานหน้าโรงเรียนราชวินิต มัธยม โดยมี ดร.เทพฤทธิ์ ยอดใส ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู ตลอดจนนักเรียน เข้าร่วมงานกว่า 1,300 คน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า การมาพบคณะครูและนักเรียนครั้งนี้ ถือเป็นความพยายามที่จะสืบสานตามรอย ม.ล.ปิ่น มาลากุล ที่เดินทางไปพบปะนักเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ ในช่วงเวลาของการเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า เรียกได้ว่าเป็นคาบเรียน “โฮมรูม” ที่จะได้มอบแนวคิด แนวทาง คำสั่งสอนที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชนรุ่นหลัง  

ดังนั้น จึงขอฝากให้โรงเรียนช่วยดำเนินเรื่องคาบเรียนโฮมรูมและครูแนะแนวต่อไปด้วย เพราะในระยะหลังทราบว่ากิจกรรมโฮมรูมลดน้อยลงหรือเลือนหายไปในหลายโรงเรียน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ดีที่ครูจะได้พบปะพูดคุยหรือแนะนำเรื่องต่าง ๆ แก่เด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกฝน “ย่อความ” จากการอ่านหนังสือหรือเรื่องราวสั้น ๆ ในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน ซึ่งจะช่วยฝึกฝนการเรียนรู้แก่เด็กในหลายด้าน ทั้งการใช้ภาษา การเขียน ตัวสะกด ตลอดจนประเด็นเนื้อหาสาระ และหากฝึกซ้ำ ๆ ฝึกบ่อย ๆ ก็จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างมากต่อการเรียนและการทำงานต่อไปในอนาคต ดังนั้นจึงขอให้สละเวลาเพียง 15-20 นาทีในช่วงเช้าของทุกวัน เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางเสริมสร้างอนาคตของชาติให้มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้น และขอให้นักเรียนมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะร่วมมือกับคณาจารย์และโรงเรียนด้วย

นอกจากนี้ ในฐานะที่โรงเรียนราชวินิต มัธยม ถือกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จำนวน 6 ไร่ 3 งาน 34.5 ตารางวา เพื่อเป็นที่ก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ จึงขอฝากความหวังในการสืบสานพระราชปณิธานเรื่องโรงเรียนคุณธรรม ที่จะต้องเกิดขึ้นจริงในโรงเรียน 30,000 แห่งทั่วประเทศ ภายในปีการศึกษา 2560 พร้อมน้อมนำพระบรมราโชวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ใส่เกล้าฯ และยึดมั่นปฏิบัติเป็นหลักในการพัฒนาการศึกษาของชาติให้เจริญก้าวหน้า คือการพัฒนาเด็กให้มีพื้นฐานสำคัญ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมือง, มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรมจริยธรรม, มีงานทำ มีอาชีพสุจริต,เป็นคนดีของชาติบ้านเมือง

โดยมีปรัชญาหลักเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม 5 ข้อ
 ได้แก่ 
– ความพอเพียง ที่จะต้องมีความพอประมาณ ประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย รู้จักความพอดี เพราะหากไม่รู้จักพอจะเกิดการทุจริตคอร์รัปชันได้
– ความกตัญญู ทั้งต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ และพระกรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ไทย ตลอดจนผู้มีพระคุณ
– ความซื่อสัตย์สุจริต ถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิต เรียกได้ว่าความซื่อสัตย์สุจริตสร้างชาติ
– ความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการเจริญสัมมาชีพต่อไปในวันข้างหน้า ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ 
– การมีอุดมการณ์คุณธรรม ยึดมั่นความถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่าง ๆ เพื่อเป็นอนาคตของชาติสืบไป 

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เดินทางไปพบปะกับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริยาราม พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษา ที่ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริยาราม

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวมีใจความตอนหนึ่งว่า โรงเรียนแห่งนี้ถือเป็นโรงเรียนพระราชทาน และเป็นโรงเรียนคู่บ้านคู่เมือง ดังนั้นลูก ๆ ต้องช่วยกันมุ่งมั่นใฝ่ศึกษาด้านวิชาการ ให้มีความรู้แจ้งแตกฉาน และไม่ละเลยที่จะกระทำคุณงามความดี ตลอดจนดำรงตนอยู่บนพื้นฐานคุณธรรม และเมื่อต้องไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระดับอุดมศึกษาหรือระดับวิชาชีพ ก็ขอให้หมั่นฝึกฝนตนเองเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ รอบรู้ และมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศและภาษาเพื่อนบ้าน เพื่อจะได้ก้าวทันโลกและเท่าทันความเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ เมื่อลูกหลานทุกคนต้องเข้าสู่วัยทำงาน ขอให้น้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการทำงานและแก้ปัญหาต่าง ๆ เพราะการทำงานในทุกระดับทุกหน่วยงานย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นได้ แต่หากนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ ก็จะทำให้การทำงานมีความราบรื่นมากขึ้น ทั้งในเรื่องของความเสียสละ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ประจบประแจง ไม่คิดอะไรสุดโต่ง รวมทั้งทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด เมื่อทุกคนปฏิบัติได้เช่นนี้ ก็ถือเป็นการสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศในทุกด้าน

อย่างไรก็ตาม ฝากให้ช่วยขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพราะขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียนจะไม่มีคุณธรรมไม่ได้ จึงขอให้ทุกคนช่วยกันสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ให้ความร่วมมือทั้งตัวนักเรียนเอง พ่อแม่ผู้ปกครอง ตลอดจนครูอาจารย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งในเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ในช่วงเด็กปฐมวัยถือเป็นช่วงที่มีความสำคัญที่สุด เพราะเป็นช่วงที่เด็กจดจำได้ดี มีพัฒนาการที่รวดเร็ว และจะซึมซับสิ่งที่ได้เรียนรู้ติดตัวไปจนเติบใหญ่ ดังนั้นครูอาจารย์และพ่อแม่ผู้ปกครอง ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีและเริ่มปลูกฝังสั่งสอนสิ่งดี ๆ ให้กับเด็กตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีต่อไปในอนาคต  

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
26/5/2560