พบปะนิสิตจุฬาฯ

เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘การถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท พระองค์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย’ ในวาระฉลอง 100 ปี หอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ หอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงครองพระองค์ด้วยหลักทศพิธราชธรรม และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระองค์ตลอดรัชสมัย 70 ปี พวกเราทุกคนจึงได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงมีเรื่องที่คล้ายคลึงกันในด้านของ “พระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถ”

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้นำยุทธศาสตร์ 6 ด้านของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้แก่ 1) ความมั่นคง 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับหลักคำสอนและพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกด้วย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ศาสตร์ของพระราชา” ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระราชทานสอนปวงชนชาวไทย ได้แก่ ความเพียร ความซื่อตรง ความวิริยะอุสาหะ ความมุ่งมั่นในการดำรงชีวิตให้เป็นคนดี การใช้ชีวิตที่เรียบง่าย อ่อนน้อมถ่อมตน หลักความรู้ – รัก – สามัคคี และเข้าใจ – เข้าถึง – พัฒนา อันจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กระทรวงศึกษาธิการ ยังได้ตระหนักถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นต่อสังคมไทย จึงได้มีนโยบายโรงเรียนคุณธรรม ภายใต้กรอบแนวคิดสำคัญ 5 ประการ คือ ความพอเพียง ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญู ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสืบสานพระราชปณิธานและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9

ม.ล.ปนัดดา  กล่าวด้วยว่า ได้ฝากให้นิสิตนำหลัก 4 ข้อ ไปปรับใช้ในชีวิต ได้แก่ Protocol การรู้จักระเบียบและพิธีการ, Etiquette สิ่งที่ควรปฏิบัติหรือสิ่งที่ควรจะเป็น ไม่สุดโต่ง ไม่ออกนอกกรอบ, Manners การมีมารยาทที่ดี และ Education การพยายามศึกษา ขวนขวายหาความรู้

“อีกทั้งยังได้ขอให้นิสิตควรหาต้นแบบ (ไอดอล) ของตนเอง เพื่อเป็นแบบอย่างอย่างยั่งยืนในการสร้างคุณงามความดี ความเพียร ความซื่อตรง ความรักชาติบ้านเมือง นำพาประเทศให้เจริญต่อไปข้างหน้า เพราะอนาคตอยู่ในมือของทุกท่านแล้ว” ม.ล.ปนัดดา กล่าว


ปกรณ์ เรืองยิ่ง, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป
ธเนศ งานสถิร, ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า, อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี และกลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.: รายงาน