พบปะสนทนานักเรียนนครปฐม

จังหวัดนครปฐม – ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมเยียนพบปะสนทนา และบรรยายพิเศษให้กับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อำเภอพุทธมณฑล โดยมีนายเกรียงพงศ์ ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมรับฟัง

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า จังหวัดนครปฐมถือเป็นเมืองแห่งการศึกษาที่สำคัญของประเทศ ดังจะเห็นได้จากมีสถานศึกษาจำนวนมากตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐม อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, มหาวิทยาลัยคริสเตียน, โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม), โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นต้น

จึงขอฝากให้ผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ และลูกหลานนักเรียน ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยมีกรอบแนวคิดที่สำคัญ 5 ประการ คือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งขณะนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงมหาดไทย และสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมกันติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมด้วย

นอกจากนี้ ขอฝากให้ครูอาจารย์ และลูกหลานนักเรียนให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษา เพราะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอันดับ 1 ในทุก ๆ ประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ความว่า “การให้ความรู้นั้นมีค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทอง” อีกทั้งขอให้น้อมนำคำสอนและพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานสอนเกี่ยวกับการทำความดีมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการทำความดีแม้ว่าจะทำได้ยาก แต่ก็ต้องทำ เพื่อให้สังคมขับเคลื่อนไปได้ เพราะไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้า ไม่มีนิรันดร์ มีแต่ความดีเท่านั้นที่สถิตเสถียรอยู่กับเราตลอดไป จึงขอฝากให้ครูอาจารย์ปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่าง (Idol) ให้เด็ก ๆ ด้วย เพราะอาชีพครูเป็นอาชีพเกียรติยศ รวมทั้งสอนให้เด็กรู้จักการเจียมเนื้อเจียมตัว สุขุมรอบคอบ ไม่ผลีผลาม และไม่กระทำสิ่งใดโดยขาดความยับยั้งชั่งใจ

ม.ล.ปนัดดา ได้เน้นย้ำด้วยว่า กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการบริหารงานในส่วนภูมิภาค ซึ่งขณะนี้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค และจากการรับฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านมาถือว่าดำเนินไปได้ด้วยดี แม้ว่าจะมีบางจังหวัดที่ประสบปัญหาในการดำเนินงานบ้าง หลังจากนี้จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
3/10/2560