พบปะ นศ.มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมเยียนพบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และบรรยายพิเศษ เรื่อง “พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ศาสตร์พระราชากับพัฒนาการทางการศึกษา และสืบสานพระราชปณิธานสถานศึกษาคุณธรรม” เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา โดย ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณาจารย์ และนักศึกษา ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยาย

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงครองพระองค์ด้วยหลักทศพิธราชธรรม บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพสกนิกรชาวไทยมาตลอดรัชสมัย 70 ปี จึงเชื่อว่าในอีก 50 ปีข้างหน้าชนรุ่นหลังก็จะยังพูดคุยถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ เฉกเช่นเดียวกับที่พวกเราทุกคนยังน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ตราบจนทุกวันนี้

โดยศาสตร์ของพระราชาที่สำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระราชทานสอนปวงชนชาวไทยมาตลอดรัชสมัย ได้แก่ ความเพียร ความซื่อตรง ความมุ่งมั่นในการดำรงชีวิตเป็นคนดี การใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ความสมถะ อ่อนน้อมถ่อมตน หลักความรู้-รัก-สามัคคี และเข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา ซึ่งเมื่อรู้เราก็จะเข้าใจสิ่งต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง เมื่อมีความรักเราจะเข้าถึงสิ่งนั้นได้อย่างถ่องแท้ และเมื่อมีความสามัคคีก็จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ขอฝากให้ลูกหลานเยาวชนรักษาเอกลักษณ์ชนชนติไทย เช่น การอ่อนน้อมถ่อมตน ความซื่อสัตย์ การวางตัวให้เหมาะสมกับฐานะหน้าที่ พร้อมทั้งรักษาความสุภาพอ่อนโยนให้สม่ำเสมอ ตลอดจนใช้ Social Network อย่างสร้างสรรค์ไม่ใส่ร้ายป้ายสีใคร โดยขอความร่วมมือลูกหลานนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในการช่วยกันใช้ Socail Network อย่างสร้างสรรค์ และขยายผลไปยังเพื่อนต่างสถาบันด้วย

สำหรับโครงการโรงเรียนคุณธรรมที่กระทรวงศึกษาธิการกำลังขับเคลื่อนในสถานศึกษาทั้ง 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานครนั้น ขอให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และลูกหลานนักเรียน ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามกรอบแนวคิดที่สำคัญ 5 ประการ คือ ความพอเพียง ความซื่อสัตย์ ความกตัญญู ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม เน้นการใช้คุณธรรมนำความรู้ เพื่อให้เกิดความรู้บนพื้นฐานของความดี แล้วสิ่งดี ๆ จะตามมา

สุดท้ายนี้ นักศึกษาทุกท่านต้องมีไอดอลเป็นของตน เพื่อเป็นเข็มทิศชีวิตนำพาเราก้าวเดินไปสู่ทิศทางที่ถูก ไม่พลาดพลั้ง ไม่ผิดพลาด จากความตั้งใจอันดี ผู้ประสบความสำเร็จต้องไม่หลงลืมตัว เรื่องนี้สำคัญ ต้องอย่ามองข้าม ที่ทำให้คนสอบผ่านหรือสอบตกจากเรื่องนี้ แต่โดยข้อเท็จจริงคนมีอะไรดี ประพฤติดี มีความถูกต้อง เขาจะมองเป็นเรื่องธรรมชาติ ไม่เห่อเหิม ไม่ประกาศศักดาอะไร เพราะมองเป็นเรื่องที่คนดีมีคุณธรรมต้องกระทำกันทั้งสิ้น อยากให้ลูก ๆ หลาน ๆ เยาวชน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ยึดมั่นพระมหากรุณาธิคุณเหนือสิ่งอื่นใด เพื่อนำพาความสำเร็จ ยังความเป็นสิริมงคลมาสู่ทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว และสถาบันการศึกษาที่เรารักและหวงแหน


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่น: ถ่ายภาพ
10/10/2560
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี: รายงาน