พบะลูกหลานนักเรียน รร.ชิโนรสวิทยาลัย

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560  ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะสนทนากับคณาจารย์และลูกหลานนักเรียนโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ถนนอิสรภาพ ในช่วงเวลาหลังเคารพธงชาติ ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง จากนั้นได้เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส ในพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า ภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในหลวงรัชกาลที่ 9 ประชาชนและครูอาจารย์ยังรู้สึกโดดเดี่ยวและว้าเหว่ จึงได้กราบเรียนไปยังครูอาจารย์ พี่น้องประชาชน และลูก ๆ นักเรียน นิสิตนักศึกษาว่าเราต้องมีความเข้มแข็ง รวมทั้งแปลงความโศกเศร้าเสียใจมาเป็นการสร้างความเป็นปึกแผ่นให้ประเทศชาติ มีความรักสมัครสมาน และซื่อสัตย์สุจริต ดังเช่นโครงการ “โรงเรียนคุณธรรม” ที่กระทรวงศึกษาธิการได้นำมาเผยแพร่สู่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กว่า 30,000 แห่ง ตลอดจนโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ), สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสถาบันอุดมศึกษา ต่างขานรับนโยบายโรงเรียนคุณธรรมเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม มีตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม 5 ข้อ ได้แก่ 1) ความพอเพียง ที่จะต้องมีความพอประมาณ ประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย รู้จักความพอดี เพราะหากไม่รู้จักพอจะเกิดการทุจริตคอร์รัปชันได้  2) ความกตัญญู ทั้งต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ และพระกรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ไทย ตลอดจนผู้มีพระคุณ  3) ความซื่อสัตย์สุจริต ถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิต เรียกได้ว่าความซื่อสัตย์สุจริตสร้างชาติ  4) ความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการเจริญสัมมาชีพต่อไปในวันข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ  5) การมีอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม อาทิ หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยต้องยึดหลักความยุติธรรม

จึงขอฝากให้ลูกหลานนักเรียนโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน ให้ร่วมกันขับเคลื่อนโรงเรียนให้เป็นตัวอย่างของสถานศึกษาที่มีคุณธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงเป็นที่รัก และเป็นดวงใจของคนไทยทั้งชาติ และนำคุณงามความดีให้เกิดขึ้นกับคนในชาติสืบไป

นอกจากนี้ ม.ล.ปนัดดา ได้กล่าวฝากข้อคิดด้วยว่า ครูเป็นผู้ปลูกฝัง ทั้งความรู้และความดี เป็นผู้ที่ปั้นเราให้เป็นคนดีมีประโยชน์ต่อสังคม และแม้จะเป็นเรื่องที่ยากและต้องใช้เวลา ก็ต้องทำ ดั่งโคลงสี่สุภาพของ ม.ล.ปิ่น มาลากุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นกำลังใจแก่ครูผู้สร้างทุกคนว่า

“กล้วยไม้มีดอกช้า ฉันใด
การศึกษาเป็นไป เช่นนั้น
แต่ออกดอกคราวไร งามเด่น
งานสั่งสอนปลูกปั้น เสร็จแล้วแสนงาม”


“โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย” ชื่อเดิมโรงเรียนวัดชิโนรส ตั้งอยู่ในวัดชิโนรสารามวรวิหาร ซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงสร้างขึ้นในราวปี พ.ศ.2438 มีสัญลักษณ์ของโรงเรียน เป็นรูปพญานาคห้าเศียรขนดหางภายในอาร์ม ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ประมาณ 13 ไร่  อาคารเรียน 5 หลัง อาคารประกอบ 4 หลัง จำนวนห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 11-11-11 รวม 33 ห้อง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 11-11-11 รวม 33 ห้อง วิสัยทัศน์ (Vision) โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คือ “มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมมีความรู้ความสามารถ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล” ปัจจุบันมีนายวิเชียร ชุติมาสกุล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
19/6/2560