พบ นศ.เทคโนโลยีปทุมวัน

เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมเยียนพบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ศาสตร์พระราชากับพัฒนาการทางการศึกษา และสืบสานพระราชปณิธานสถานศึกษาคุณธรรม’ ณ หอประชุมสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า ในการเดินทางมาพบปะครั้งนี้ เพื่อขอความร่วมมือร่วมใจ ในการร่วมขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาคุณธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นการน้อมนำพระราชดำรัสคำสอน ไปปรับใช้ในการดำรงตน การเรียน และการทำงาน พร้อมสนองพระราชปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งมีความห่วงใยเรื่องการศึกษาและลูกหลานเยาชน และประสงค์จะเห็นการเสริมสร้างชาติด้วยความรู้ ลูกหลานมีสัมมาชีพสุจริต ตลอดจนยึดมั่นหลักคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต


ดังนั้น ขอให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจ ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนในสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้ พร้อมบำเพ็ญความดีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น รักชาติบ้านเมือง บำรุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดำรงเอกลักษณ์ความเป็นไทย อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่พลีพลาม ไม่ทำการสิ่งใดจนขาดความยับยั้งชั่งใจ แต่ในขณะเดียวกัน ต้องมีความสุขุมรอบคอบ และพูดก่อนคิด เพราะหากเราพูดชนะใจคน โน้มน้าวจูงใจได้ ในอนาคตก็จะมีแต่ผู้รักใคร่ เมื่อเรียนจบไปก็มีสัมมาอาชีพที่ดี แต่ต้องไม่ลืมพระคุณพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ ตลอดจนครูด้วย เรามีความรู้ได้ เพราะมีครูอบรมสั่งสอนด้วยความรัก ส่วนสถานศึกษาจะช่วยเสริมสร้างความรู้รักสามัคคี ให้บ้านเมืองไทย มีความร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีนอกจากนี้ ขอฝากแนวคิดเพื่อนำไปปรับใช้ตามกาลเทศะ 4 ส่วน คือ Protocol: มีระเบียบวิธี, Etiquette: จริยธรรมและจารีตทางความคิดที่ดี, Manners:มารยาทจรรยา, Education การศึกษา (Education)
ซึ่งหากสามารถผสานทั้ง 4 ส่วน เข้ากับการทำงาน การดำรงชีวิต เราก็จะมีสถานศึกษาที่ดี และประเทศก็จะน่าอยู่ สงบร่มเย็นมากขึ้นนวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ภาพ
14/9/2560