พรฎ.มหาวิทยาลัยนครพนม

ครม.ได้อนุมัติในหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยนครพนม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ  เพื่อกำหนดให้สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยนครพนม ใช้บังคับได้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ รวมทั้งการกำหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์ โดยให้ ศธ.ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการกำหนดร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว มีผลใช้บังคับย้อนหลังเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการทำร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ทูลเกล้าฯ ถวายต่อไป


ทั้งนี้ ครม.ยังได้ให้ ศธ.กำชับให้มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๑ ที่กำหนดหลักการว่า เมื่อมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาใดอนุมัติหลักสูตรสำหรับสาขาวิชาใดแล้วจะต้องเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดปริญญาในสาขาวิชานั้นก่อน แล้วจึงจะเปิดทำการสอนในสาขาวิชานั้นได้ และเพื่อมิให้มีการเสนอขอให้พระราชกฤษฎีกากำหนดปริญญาในแต่ละสาขาวิชามีผลใช้บังคับย้อนหลัง ซึ่งเป็นการไม่เหมาะสมและไม่บังควร


ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนครพนมได้รายงานว่า มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตเพิ่มขึ้น จึงขอกำหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาดังกล่าว ซึ่งสภามหาวิทยาลัยนครพนมได้มีมติให้ความเห็นชอบและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งสภามหาวิทยาลัยนครพนมได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยนครพนม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๑ แล้ว


มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการหลอมรวมสถานศึกษาในจังหวัดนครพนมตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.๒๕๔๘ ตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยให้รวมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม และให้มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


นอกจากนี้ ครม.ยังได้ อนุมัติตามที่ ศธ.เสนอแต่งตั้งนายปราโมทย์ แก้วสุข นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสื่อและการเรียนรู้) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป.


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน


ภาพข่าวจาก http://www.moe.go.th/websm/2009/oct/399.html