พระราชทานปริญญาบัตรสถาบันอาชีวศึกษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันอาชีวศึกษา 23 แห่ง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 3,229 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กราบบังคมทูลรายงาน ดังนี้

     “ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า นายอุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการสภาสถาบันอาชีวศึกษา ผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษา คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน บัณฑิต นักศึกษา และผู้เข้าร่วมพิธีโดยทั่วกัน

     บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาต เบิกเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อกราบบังคมทูลรายงานกิจการของสถาบันการอาชีวศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา ตลอดจนเบิกคณาจารย์สาขาวิชาต่าง ๆ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามลำดับ และขอพระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตสืบไป

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม”

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กราบบังคมทูลรายงาน ดังนี้

     “ข้าพระพุทธเจ้า นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอพระราชทานกราบบังคมทูลรายงานกิจการของสถาบันอาชีวศึกษา โดยสังเขป ดังนี้

     สถาบันการอาชีวศึกษา เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ดำเนินการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ผลิตกำลังคนระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ซึ่งระดับปริญญาตรีมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของประเทศ ในปีการศึกษา 2560 ได้ดำเนินการตามภารกิจหลัก 4 ประการ คือ

          – ภารกิจด้านการจัดการศึกษา ขยายและยกระดับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ส่งเสริมโครงการพัฒนาวิชาชีพและสะเต็มศึกษา ควบคู่กับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 139 หลักสูตร และประสานความร่วมมือพัฒนาอาชีวศึกษาไทย-จีน ร่วมกับสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล
          – ภารกิจด้านการวิจัย สถาบันการอาชีวศึกษาจัดประชุมวิชาการและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ เพื่อเผยแพร่งานวิจัย ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ และประกวดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพและนวัตกรรมของนักศึกษา เป็นการเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
          – ภารกิจด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ค่านิยมยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และขยายผลการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมให้ทั่วถึงทุกสถานศึกษา
          – ภารกิจด้านบริการวิชาการและวิชาชีพ มีการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนทำดีเพื่อพ่อ ศูนย์บริการตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์และฝึกอบรมบุคลากรในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ และโครงการอาชีวะอาสา อาชีวะพัฒนา ซึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

      สถาบันการอาชีวศึกษา ดำเนินการจัดการศึกษา วิชาชีพ ดังได้กราบบังคมทูลพระกรุณามาโดยสังเขป นับว่ามีความก้าวหน้าไปด้วยดี และในปีการศึกษา 2560 มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รวมทั้งสิ้น 3,229 คน

     บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลยิ่งแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส กราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ตามรายงานที่คณาจารย์แต่ละสาขาวิชาจะได้กราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไป ต่อจากนั้นข้าพระพุทธเจ้าขอรับพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคล แก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สืบไป


Written by นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต