พระราชทานปริญญาบัตร มรภ.สงขลา-ภูเก็ต

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้


จังหวัดสุราษฎร์ธานี – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2557-2558 จำนวน 13,687 คน ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2559 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้
วันที่สอง : วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2557-2558 จำนวน 5,350 คน เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตลอดจนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักศึกษา และประชาชน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้
วันแรก :
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักศึกษา และประชาชน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ

ทั้งนี้ ในวันแรกมีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 3,943 คน ประกอบด้วย ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 3 คน  ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 133 คน และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 3,807 คน

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
25/9/2559
update 26/9/2559