พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จังหวัดสกลนคร – สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 แห่ง จำนวน 33,924 คน และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน 268 คน ประจำปีการศึกษา 2557-2558 รวมทั้งสิ้น 34,192 คน ระหว่างวันที่ 26-31 มกราคม 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่สาม: วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560ผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่สาม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 2,859 คน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 3,232 คน จำนวนทั้งสิ้น 6,091 คน โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, ผศ.จรูญ ถาวรจักร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, นายสุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตลอดจนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักศึกษา และประชาชน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่สอง: วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560ผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่สอง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 4,780 คน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 212 คน จำนวนทั้งสิ้น 4,992 คน โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, นายสุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นพ.สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, ผศ.ดุสิต อุบลเลิศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตลอดจนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักศึกษา และประชาชน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันแรก: วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560ผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันแรก ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 3,760 คน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 2,344 คน จำนวนทั้งสิ้น 6,104 คน โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, นายปัญญา มหาชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, รศ.ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, รศ. วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตลอดจนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักศึกษา และประชาชน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
26/1/2560
update
27/1/2560