พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จังหวัดสกลนคร – สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 แห่ง จำนวน 33,924 คน และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน 268 คน ประจำปีการศึกษา 2557-2558 รวมทั้งสิ้น 34,192 คน ระหว่างวันที่ 26-31 มกราคม 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
วันที่หก: วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560

ผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่หก ซึ่งเป็นวันสุดท้าย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำนวน 4,705 คน และ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน 268 คน จำนวนทั้งสิ้น 4,973 คน โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยศาสตราจารย์พจน์ สะเพียรชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, นายณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, นายบัณฑูร สุภัควณิช นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตลอดจนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักศึกษา และประชาชน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ห้า: วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560

ผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ห้า ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 4,992 คน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จำนวน 1,247 คน จำนวนทั้งสิ้น 6,239 คน โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, พล.ท.นิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, รศ.เชิดชัย โชครัตนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, ผศ.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตลอดจนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักศึกษา และประชาชน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่สี่: วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560

ผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่สี่ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 4,391 คน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวน 1,402 คน จำนวนทั้งสิ้น 5,793 คน โดยมี  ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ปริญญา จินดาประเสริฐ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, นายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, ผศ.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตลอดจนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักศึกษา และประชาชน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่สาม: วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560

ผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่สาม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 2,859 คน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 3,232 คน จำนวนทั้งสิ้น 6,091 คน โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, ผศ.จรูญ ถาวรจักร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, นายสุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตลอดจนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักศึกษา และประชาชน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่สอง: วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560

ผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่สอง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 4,780 คน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 212 คน จำนวนทั้งสิ้น 4,992 คน โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, นายสุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นพ.สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, ผศ.ดุสิต อุบลเลิศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตลอดจนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักศึกษา และประชาชน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันแรก: วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560

ผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันแรก ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 3,760 คน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 2,344 คน จำนวนทั้งสิ้น 6,104 คน โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, นายปัญญา มหาชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, รศ.ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, รศ. วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตลอดจนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักศึกษา และประชาชน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
26/1/2560
update
27/1/2560
update 29/1/2560
update 31/1/2560