พระราโชวาท ฯ พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษาฯ ที่รับรางวัลพระราชทาน

พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา  และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน  ณ ศาลาดุสิดาลัย  วันจันทร์  ที่  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๓