พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจ รมช.ศธ.ที่จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา – พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยพันเอก ดำรงค์ สิมะขจรบุญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดยะลา เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เพื่อเยี่ยมชมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และปิดโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนภาคใต้

9.00 น. เยี่ยมชมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน (Summer Camp)
ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

รมช.ศึกษาธิการ และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน “คืนความสุขให้เธอ… เยาวชน สร้างระบบคิด ปลุกจิตวิทยาศาสตร์” ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา สังกัดสำนักงาน กศน. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2558 โดยมีนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและนักศึกษา กศน.ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าค่ายในครั้งนี้กว่า 300 คน โดยได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรมในหลายฐาน อาทิ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขันภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การพูดวิทยาศาสตร์


10.00 น. เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 จ.ยะลา

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2557-มีนาคม 2558) ด้านต่างๆ ดังนี้

การใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ในฐานะเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 จำนวน 3,453 ล้านบาท จำนวน 154 โครงการ ให้แก่หน่วยงานต่างๆ คือ สช. – กศน. – ศปบ.จชต. – สพฐ. – สอศ. – สกอ. โดยขณะนี้ (27 มีนาคม 2558) ได้ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน 1,112 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.25

โครงการสานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ได้รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา) เพื่อเข้าเรียนในโปรแกรมด้านวิทยาศาสตร์-กีฬาในชั้น ม.4 โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกรวมทั้งสิ้น 61 คน แบ่งเป็นฟุตบอล 36 คน วอลเลย์บอลหญิง 5 คน ตะกร้อชาย 8 คน ปันจักสีลัตชาย 5 คน ปันจักสีลัตหญิง 2 คน และมวยไทย 5 คน ซึ่งในขณะนี้โรงเรียนได้เตรียมการด้านสถานที่ ทั้งการปรับปรุงหอพัก สนามฝึกซ้อม การพัฒนาระบบน้ำ ตลอดจนการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับ สพฐ. โดยนักเรียนทุกคนที่เข้าเรียนจะได้รับทุนการเรียนจนจบการศึกษา

โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำอำเภอห่างไกล  ได้มีการพัฒนาปรับปรุงศูนย์ฝึกอาชีพ ฝึกอบรมระยะสั้น เพิ่มทักษะอาชีพ ภาษาต่างประเทศ ตลอดจนการศึกษาทวิภาคีและเทียบโอนประสบการณ์ รวม 22 แห่ง เพื่อให้นักเรียนและประชาชนได้มีโอกาสฝึกอาชีพและเพิ่มทักษะตามความสนใจ

โครงการจัดการสอนแบบคู่ขนาน (สอนอาชีพคู่เรียนศาสนา) มีความก้าวหน้าการดำเนินงานในวิทยาลัย 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดการเรียนการสอน ปวส.ในโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี เปิดสอนคู่ขนานในระดับ ปวช. แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 46 คน ในส่วนของวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาสอยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย-มลายูถิ่น) ได้พัฒนาความสามารถและทักษะด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับปฐมวัยใน 137 โรงเรียน เพื่อให้มีทักษะตามมาตรฐานของหลักสูตร และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น

สอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา  มีการจัดสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการสอบเทียบความรู้และสอบเทียบความรู้อิสลาม ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ.2556 จำนวน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย

โครงการส่งเสริมพัฒนาการใช้อักขระมลายูยาวีในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้จัดประชุมปฏิบัติการและประชุมบรรณาธิการเพื่อพัฒนารูปแบบการใช้อักขรมลายูในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งรวบรวมเป็นต้นฉบับ เพื่อจัดทำเป็นเอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอนภาษามลายูในพื้นที่ต่อไป

การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  ได้มีการติดตามการจัดการเรียนการสอนโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขนาดเล็ก 365 แห่ง และในอนาคตจะขยายไปสู่โรงเรียนขนาดกลาง 782 แห่ง

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในสตวรรษที่ 21  ได้ดำเนินการพัฒนาทักษะครูด้านคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ด้วยโปรแกรมพื้นฐานจากวิทยากรระดับประเทศ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 120 คน

การพัฒนาสวัสดิการบุคลากร  ได้ดำเนินการหลายประการ อาทิ การมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องแก่บุตรของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ การสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรด้วยการสนับสนุนเงินตอบแทนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โครงการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) เข้าศึกษาต่อ ป.บัณฑิตบริหาร และวิชาชีพครูในมหาวิทยาลัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา และมหาวิทยาลัยทักษิณ

มาตรการรักษาความปลอดภัย ได้ดำเนินการติดตามแผนบูรณาการรักษาความปลอดภัยครู การสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละฝ่าย มีการจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา 850 อัตรา เป็นระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2557-มีนาคม 2558)

เสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับองค์ระหว่างประเทศ ได้หารือกับสมาพันธ์ส่งเสริมและพัฒนาสังคมสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อจัดสัมมนาอาเซียน เรื่อง การจัดการศึกษาแบบโมเดิร์นในอาเซียน การพัฒนาภาษาต่างประเทศแก่นักเรียนนักศึกษา การเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนไทยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้


14.00 น. เป็นประธานปิดโครงการ สานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้”
ที่สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดโครงการว่า ตามนโยบายของพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้นำกีฬามาจัดทำเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกำหนดให้มีโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่

  • ระยะที่ 1 จัดกิจกรรมการแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียนชายแดนภาคใต้ทุกสังกัดพร้อมกัน ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม และกำหนดปิดในวันที่ 27 เมษายน 2558 โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ของแต่ละจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลัก

  • ระยะที่ 2 จัดให้มีหลักสูตรแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา สำหรับนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำร่องในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา เปิดทำการเรียนการสอนในชั้น ม.4 จำนวน 80 คน ใน 5 ประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ ปันจักสีลัต มวยไทย

  • ระยะที่ 3 การส่งเสริมให้นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ให้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่สูงขึ้น รวมทั้งการเข้าสู่อาชีพนักกีฬาหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา

สพฐ.จึงได้นำนโยบายด้านการกีฬาสู่การปฏิบัติ โดยจัดการแข่งขันกีฬา “โครงการสานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้” ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามารถและอัจฉริยภาพด้านกีฬาของนักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านการออกกำลังกายและการกีฬาของเยาวชน ให้มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และใช้กิจกรรมเป็นสื่อกลางสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ให้เกิดความสามัคคี มีระเบียบวินัย รู้จักเคารพกติกา มีน้ำใจ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยจัดการแข่งขันกีฬา 5 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล (หญิง) เซปักตะกร้อ และวิ่ง 31 ขา แบ่งนักกีฬาเป็น 4 รุ่น คือ รุ่น 12 ปี รุ่น 15 ปี รุ่น 18 ปี และรุ่น 20 ปี ซึ่งมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 103 ทีม ทั้งนี้ สพฐ. ได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดงานกว่า 12 ล้านบาท

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวในพิธีปิดว่า การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ในการขับเคลื่อนให้ประชาชนได้พัฒนาในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านความรู้ ด้านคุณธรรม และการมีอาชีพ ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

กระทรวงศึกษาธิการได้เร่งดำเนินการส่งเสริมกีฬาสู่ระบบการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาทักษะและความรู้ทางกีฬาแก่นักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นหรือการประกอบอาชีพในอนาคต

โครงการสานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ จึงเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพ ร่างกาย และจิตใจ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการกีฬา โดยมีหัวใจสำคัญของการแข่งขันคือ การนำไปสู่การส่งเสริมให้คนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาได้รับโอกาสในการศึกษาต่อที่สูงขึ้นจนถึงระดับปริญญาตรี ตลอดจนสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ที่จะส่งผลให้เกิดสังคมสันติสุข เป็นการตอบสนองต่อนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการให้เยาวชนได้เล่นกีฬาตามความสนใจและความถนัดของตนเอง

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาที่ได้รับรางวัลต่างๆ ซึ่งทุกทีมได้แข่งขันอย่างเต็มความสามารถ มีสปิริต รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพราะความเป็นนักกีฬาต้องอาศัยความขยัน ความอดทน ความมีวินัย และความมุ่งมั่น ขอขอบคุณศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกเขต และทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการแข่งขันครั้งนี้ จนทำให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภท พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาแก่ตัวแทนเยาวชน รวมทั้งมอบธง “สานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้” ให้แก่ผู้แทนทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

รมช.ศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเรียกร้องในการดูแลเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รายละ 4 ล้านบาทว่า ขณะนี้ได้ผ่านความเห็นชอบตามหลักการจาก ศปบ.จชต.แล้ว และอยู่ระหว่างการนำเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ต่อไป


นวรัตน์ รามสูต – บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
นวรัตน์ รามสูต
: ถ่ายภาพ