พัฒนาคุณภาพการศึกษาชายแดนใต้

จังหวัดสงขลา – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผอ.ศปบ.จชต.), นายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 และรอง ผอ.ศปบ.จชต.ให้การต้อนรับและร่วมประชุมภาพถ่าย : ศธภ.12


การประชุมครั้งนี้ มีหน่วยงานการศึกษาทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ 100 ท่าน อาทิ กองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภาค 4 ส่วนหน้า, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา-มัธยมศึกษาในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา, สำนักงาน สช.จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา, ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (มอ.ปัตตานี), มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา สงขลา, มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้, สำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 5 แห่ง, ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และผู้แทนสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นต้น