พัฒนาระบบทะเบียนประวัติผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหาร