พัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2018 (BRAND’S Tutor Summer Camp) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายบริหารกิจการภายใน ประธานคณะกรรมการโครงการ แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์, นายตุลย์ วงศ์ศุรสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป และผู้บริหารบริษทแบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด และองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวในพิธีเปิดว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบมาตรฐานการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และหน่วยงานภาคเอกชน ได้ตระหนักและได้เห็นความถึงสำคัญของการศึกษาภาษาอังกฤษ และริเริ่มจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษ (BRAND’S Summer Tutor Camp) ภายใต้โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2018 เป็นครั้งแรก

โดยหัวใจสำคัญของการสร้างบัณฑิต ประการหนึ่ง อยู่ที่ “ผู้เรียน” นอกจากจะได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ที่มีความเชื่อมโยง และส่งต่อกันระหว่างโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา ในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาไปในยุคดิจิตอล และมีความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษ แม้ว่าจะมีการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับมัธยมศึกษาก็ตาม แต่ก็พบว่านักเรียนไทยส่วนใหญ่ยังไม่สามารถนำทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านคือ ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน ไปประยุกต์ใช้เพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่ว โดยครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ซึ่งทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้โดยตรง จะต้องเพิ่มเทคนิคและวิธีการต่างๆ เพื่อให้นักเรียนสนใจ และเข้าใจในบทเรียนได้อย่างง่าย รวดเร็ว และมีความสุข

จึงมั่นใจว่า โครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษด้วยความร่วมมือสนับสนุนอย่างดียิ่ง จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด และ 6 องค์กรพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย, หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์, สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, Thai-TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) และบัณฑิตแนะแนว จะนำพาให้เกิดกระบวนการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น มีครูสอนภาษาอังกฤษที่มีศักยภาพและคุณภาพ ในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป


ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
29/6/2560