พิจารณาคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น

 

พิจารณาคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมพิจารณาคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2558 วันที่ 1 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจสำหรับผู้มีผลงานดีเด่นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอก เกิดความภูมิใจและมีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมยุวกาชาด รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการยุวกาชาดไทยให้สาธารณชนทราบ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นยุวกาชาดดีเด่นระดับประเทศจำนวน 38 คน เข้ารับโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2559 ในวันที่ 27 มกราคม 2559

อิชยา/สรุป
ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.