พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

 

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียน นักศึกษาประประชาชนกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล ณ เวทีกลางหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน

โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล ว่า ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมพระพุทธเจ้า นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ  และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และพสกนิกรชาวไทยทุกท่าน ที่ได้มาพร้อมกัน ณ บริเวณพิธีแห่งนี้  ล้วนมีความปลาบปลื้มปิติโสมนัสเป็นล้นพ้น ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้เวียนมาบรรจบครบ ๘๘ พรรษา๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในวันนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมี และ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม ที่ทรงมีต่อพสกนิกรตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงอุทิศพระวรกาย และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ โดยได้พระราชทาน ความรู้ ความช่วยเหลือแก่พสกนิกรผู้ยากไร้ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงยั่งยืน และทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยเมตตาธิคุณเป็นที่ประจักษ์ ประทับอยู่ในใจของพสกนิกร และก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติ และประชาชนตลอดมา               

ในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตนำผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และพสกนิกรทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณพิธีแห่งนี้ กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล ดังต่อไปนี้  ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดีขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพ แห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลประทานพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเกษมสำราญมีพระชนมมายุยิ่งยืนนาน/พระเกียรติคุณขจรขจายแผ่ไพศาลทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญเป็นร่มเกล้าแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าและพสกนิกรชาวไทย ตราบกาลนานเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

อิชยา/สรุป
ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ.สอ.สป