พิธีประกาศเกียรติคุณบุคคลสำคัญของโลก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุเคราะห์ผ้าไตร จำนวน 10 ไตร ไปในการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ในโอกาส 150 ปีชาตกาล และเนื่องในพิธีประกาศเกียรติคุณ “เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล)” บุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) พร้อมทั้งเสด็จพระราชดำเนินในพิธีประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน

เมื่อเวลา 14.15 น.  ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธี พร้อมด้วย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา, ราชสกุลมาลากุล ทายาทเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ในโอกาส 150 ปีชาตกาลฯ และทอดผ้าไตรพระราชทาน ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุเคราะห์ผ้าไตร จำนวน 10 ไตร ไปในการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานในครั้งนี้

 

พิธีประกาศเกียรติคุณเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) บุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

เมื่อเวลา 17.00 น. หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินถึงหอประชุม จากนั้น นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานความเป็นมา แล้วเบิก Mr Gwang Jo Kim ผู้อำนวยการยูเนสโก กรุงเทพฯ และ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย อ่านประกาศเกียรติคุณบุคคลสำคัญของโลก และฉายวีดิทัศน์ “รอยรฦก เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี”

จากนั้น ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณ 31 ราย เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก เมื่อเสร็จสิ้น ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ กราบบังคมทูลเบิก ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร ราชบัณฑิต แสดงปาฐกถา โดยมีนักศึกษาและนักเรียนจากสถาบันการศึกษาเครือข่ายเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี สวดบทปูชนียสดุดี 150 ปี เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี วงดุริยางค์ปี่สก็อต วชิราวุธวิทยาลัย บรรเลงเพลง “สามัคคีชุมนุม” ซึ่งเป็นเพลงที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี เป็นผู้ประพันธ์คำร้องภาษาไทย โดยใช้ทำนองเพลงออลด์แลงไซน์ (Auld Lang Syne)

“เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” นามเดิม ม.ร.ว.เปีย มาลากุล เกิดเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2410 เป็นโอรสในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าขจรจรัสวงษ์ กรมหมื่นปราบปรปักษ์ กับหม่อมเปี่ยม ได้สร้างคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยเฉพาะการกราบบังคลทูลพระกรุณาต่อรัชกาลที่ 5 ให้แบ่งระดับการศึกษาสยามให้สอดคล้องกับอารยะประเทศ เป็นที่มาของจัดทำ “โครงแผนการศึกษาในกรุงสยามของกรมศึกษาธิการ พ.ศ.2441” ซึ่งเป็นแผนการศึกษาฉบับแรกของประเทศ นอกจากนี้ เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ได้มีส่วนก่อรากฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะการก่อตั้งวิทยาลัยเพาะช่าง และจุฬาฯ ในรัชกาลที่ 6

ด้วยเหตุนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงเสนอชื่อ “เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” ต่อยูเนสโก โดยในการประชุมสมัยสามัญยูเนสโก ครั้งที่ 38 พ.ศ.2558 ได้มีมติประกาศยกย่องเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ พ.ศ.2559-2560 กอปรกับในโอกาสที่ พ.ศ.2559 เป็นวาระครบ 100 ปีแห่งการอสัญกรรม และ พ.ศ.2560 เป็นวาระครบ 150 ปีชาตกาล โดยเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี เป็นคนไทยคนที่ 27 ที่ได้รับเกียรติยศนี้”


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ภาพถ่าย: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และสำนักงานรัฐมนตรี
11/6/2560