พิธีมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้กับทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้กับทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ


ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสนี้ว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินจนไม่อาจประเมินได้ ทั้งนี้ด้วยความสูญเสียดังกล่าวของประชาชนผู้บริสุทธิ์ ยังส่งผลให้ทายาทที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนได้รับผลกระทบตามมา ทั้งนี้รัฐบาล ได้เห็นความสำคัญที่จะบรรเทาความเดือดร้อนด้านการศึกษา จึงมอบให้กระทรวงศึกษาธิการเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ โดยมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับปริญญาตรี ให้กับทายาทของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยที่กระทรวงศึกษาธิการหวังว่า นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองจะได้นำทุนการศึกษาดังกล่าวเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่ง


นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังมีโครงการเยียวยาครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ดังเช่น การไปเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจครอบครัวของผู้เสียชีวิต การดูแลและเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ ซึ่งมีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เจ้าหน้าที่ของ ศธ.ส่วนหน้า และเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการมาโดยตลอด ซึ่งหากมีข้อขัดข้อง หรืออุปสรรคใด ขอให้แจ้งกับกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ศธ.ส่วนหน้าได้ เพื่อจะได้ดูแล และให้กำลังใจกับทุกครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดำรงชีวิตต่อไปอีกทางหนึ่งด้วย


ทั้งนี้ พิธีมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้กับทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง เช่น ชลบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๑ ราย โดยแบ่งเป็น การศึกษานอกระบบ/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕,๐๐๐ บาท/คน ระดับอนุบาล/ประถมศึกษา ๖,๐๐๐ บาท/คน ระดับมัธยมศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท/คน และระดับอุดมศึกษา ปวส. อนุปริญญา และปริญญาตรี ๒๐,๐๐๐ บาท/คน


 


ปกรณ์/สรุป กิตติกร/ภาพ


                                                                                                                                กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.