พิธีมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้กับทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 


พิธีมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้กับทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบ


จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


*********************************


พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้กับทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  จำนวน ๒๗๖ ทุน โดยมี นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกมล ศิริบรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมในพิธี ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา


ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่า สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนจนไม่อาจประเมินได้ จากความสูญเสียดังกล่าวของประชาชนผู้บริสุทธิ์ ยังส่งผลให้ทายาทที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนได้รับผลกระทบตามไปด้วย ดังนั้น รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเข้ามาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยมีการมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับปริญญาตรี ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) หวังว่า นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองจะได้นำเงินทุนดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ ยังมีโครงการเยียวยาครอบครัวผู้ได้รับผลกระจากสถานการณ์ความไม่สงบ โดยการออกเยี่ยมเยือนให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งมีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เจ้าหน้าที่ส่วนหน้า และเขตพื้นที่การศึกษาคอยให้การดูแลอย่างต่อเนื่อง


นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะนำการกีฬามาสู่ระบบการศึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดความรักความสามัคคีโดยการกีฬา จึงมีการวางแผนร่วมกับ กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า ศอบต.ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมกันพิจารณา และสรุปผลการวางแผนเตรียมการดำเนินการ โดยจะแบ่งเป็น ๓ ระยะ ดังนี้ ๑. ระยะสั้นจะจัดในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนเป็นจัดมหกรรมกีฬาระดับอำเภอ   ทุกพื้นที่ ตั้งแต่ ๒๘ มีนาคม ถึง ๒ พฤษภาคม นี้ ๒. ระยะกลาง โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะรับนักเรียนม.๔ ในพื้นที่ชายแดนใต้เข้าเรียนในโปรแกรมวิทยาศาสตร์กีฬา โดยรุ่นแรกรับจำนวน ๘๐ คน ให้ทุนเรียนที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดยะลา  จะมีการคัดเลือกทั้งด้านวิชาการและด้านกีฬา  ๓. ระยะยาว เป็นระดับอุดมศึกษาโดยจะต่อยอดจากระยะกลางในการรับนักเรียนที่จบการศึกษามาเข้าศึกษาต่อ โดยจะให้ทุนทั้งในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 


******************************************


                    ศศิพิชญ์/สรุป, อธิชนม์/ภาพ


กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.